Върни се горе

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол
и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

Период на обществената консултация: 18.09.2020 г. до 17.10.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
itasev@mh.government.bg
PDF файл, 222,3 KB, качен на 17.09.2020

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 828,7 KB, качен на 17.09.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 650,7 KB, качен на 17.09.2020

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №10 от 2009 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Период на обществената консултация: 18.09.2020 г. до 17.10.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 195,2 KB, качен на 17.09.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 177,4 KB, качен на 17.09.2020

pdf document

Проект на правила за добра медицинска практика по здравни грижи

Проект на правила за добра медицинска практика по здравни грижи
Период на обществената консултация: 12.09.2020 г. до 11.10.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 395,9 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 184,4 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози
Период на обществената консултация: 12.09.2020 г. до 11.10.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tjonakov@mh.government.bg
PDF файл, 198,0 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 200,0 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 28.08.2020 г. до 10.09.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 420,0 KB, качен на 27.08.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 183,2 KB, качен на 27.08.2020

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
Период на обществената консултация: 28.08.2020 г. до 26.09.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 186,1 KB, качен на 27.08.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 260,8 KB, качен на 27.08.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 678,3 KB, качен на 27.08.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
Период на обществената консултация: 20.08.2020 г. до 02.09.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: imilanova@mh.government.bg
PDF файл, 332,0 KB, качен на 19.08.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 400,8 KB, качен на 19.08.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Период на обществената консултация: 31.07.2020 г. до 13.08.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 458,9 KB, качен на 30.07.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 210,4 KB, качен на 30.07.2020

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
Период на обществената консултация: 31.07.2020 г. до 13.08.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 459,3 KB, качен на 30.07.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 377,6 KB, качен на 30.07.2020

pdf document