Върни се горе

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

Програмата има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България.


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

Целта на проекта е да приведе обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.


Оперативна програма „Добро управление“ 2014–2020 г.

Проектът се реализира в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014 2020) на Министерство на здравеопазването, Политика 2.6 "Развитие на електронно здравеопазване за реализация на Националната здравна информационна система". Основни инструменти за осигуряване на ефективното функциониране на здравната система са интеграцията и свързаността във сферата на здравеопазването, което ще се осъществи чрез създаване на Националната здравна информационна система.


Трета многогодишна програма на Европейския съюз в областта на здравето 2014-2020

Европейската комисия представя своята трета многогодишна програма за действие в областта на здравето за периода 2014-2020 г. Тази програма отговаря на необходимостта да бъдат подкрепени държавите членки в усилията им за подобряване на здравето на гражданите и да се гарантира устойчивостта на здравните системи като част от стратегията „Европа 2020”.


Програми по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Ще бъдат финансирани инвестиции в здравна инфраструктура с цел подобряване на условията за адекватна спешна медицинска помощ, в съответствие с Националната здравна стратегия до 2020 г. и Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ. Приоритетна ос 4 от ОПРР 2014-2020 г. е насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура на спешната медицинска помощ с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациенти със спешни нужди. финансова помощ от 83 597 313,00 евро.


Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“

Основните дейности са консултиране и изследване на всички случаи, съмнителни за туберкулоза, скрининг за туберкулоза сред високорисковите групи, оказване на подкрепа за започване на лечение и насочване към лечебни заведения от сътрудник на терен в общността от НПО, мотивиране за придържане към лечението на случаи на туберкулоза от рисковите групи чрез предоставяне на материални стимули, осигуряване на прякото наблюдаване на лечението за пациенти в продължителната фаза на лечение, разкриване на здравни центрове в общността за подпомагане работата по превенция и контрол на туберкулозата, информационни кампании за туберкулоза на регионално ниво.


Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средни предприятия и единния пазар


Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от 2004 г. от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Цел на Програмата е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ/СПИН и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България чрез увеличаване на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ.


Пазарни проучвания