Върни се горе

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ).

В структурата на НЕЛК има 12 специализирани състава по различни заболявания, във всеки от които работят високо квалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Пациентите се преглеждат в няколко състава (в зависимост от заболяванията им), като решенията на НЕЛК се постановяват след вземане под внимание на мнението на всеки от съставите.

НЕЛК осъществява контролно – отменителни и методични функции по отношение на другите органи на медицинската експертиза. НЕЛК участва в разработването на нормативни актове, касаещи медицинската експертиза. В НЕЛК се обучават лекарите, които работят в системата на органите на медицинската експертиза в цялата страна.

 

Адрес за кореспонденция с НЕЛК: 

гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15 

Телефон за справки: 02/ 805 39 41

За контакти и информация