Върни се горе

Обявление

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № РД-17-4/12.01.2009 г. на Министъра на здравеопазването
Министерство на здравеопазването 

ОТПРАВЯ ПОКАНА
ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ:

За участие при условията на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби, копирната техника, системата за електронно отчитане на работно време и UPS на Министерство на здравеопазването, при следните условия: 

Срок и място за изпълнение – до 31.01.2010г.; Място на изпълнение – Министерство на здравеопазването, пл.”Св.Неделя” №5,  бул.”Ал.Стамболийски” №39 и  бул. “Иван Гешов” №15.

Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане – цената е твърдо фиксирана стойност в лева с ДДС, формирана с включени всички разходи до краен получател. Заплащането на месечния абонамент се извършва в български лева, ежемесечно, по  банков път  по сметка на изпълнителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес пл. “Св. Неделя” №5, дирекция “АДУК” и констативен протокол подписан от представител на Възложителя за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подаването им.

Квалификационни изисквания към участниците – кандидатите следва да са български или чуждестранни  юридически или физически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон на Република България или по националното им законодателство. Кандидатите да притежават кадри с необходимата техническа подготовка за изпълнение на дейностите по поддръжката.

Офертите на участниците следва да съдържат заверено от участника копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на участника; заверени копия на документи за регистрация – Булстат /ЕИК/, ДДС идент.№, в случаите, предвидени в закона; референции за добро партньорство за настоящата и/или предшестващата година- оригинал или заверено копие / при наличие/; сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 / за позиция 1.2. и 1.4./; сертификат PSS AEF /  за позиция 1.4./; юридически сведения /Образец №1/; декларации по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки; финансово предложение /Образец №3/ и техническо предложение /Образец №4/ /за всички позиции/.

Критерий за оценка на офертите –  най-ниската предложена цена за извършване на поддръжката.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на здравеопазването, след което се представят в дирекция  „Инвестиционна политика” за вписване в регистър на обществените поръчки. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, дирекция “Инвестиционна политика” предоставя същите на упълномощената комисия за реализация.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 часа на 20.01.2009г.

Документацията за участие е безплатна и се получава всеки работен ден от 9:30 часа в стая 212, тел.: 9301 444.

Приложения
rar файл, 28,5 KB, качен на 10.01.2009

rar document

Образци
rar файл, 52,3 KB, качен на 10.01.2009

rar document