Върни се горе

Проведе се заседание на РГ „Лекарствена политика и медицински изделия“ към КС „Партньорство за здраве“

На 28.10.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването се проведе десетото заседание на работна група „Лекарствена политика и медицински изделия“ към Консултативен съвет „Партньорство за здраве“. Като основни точки в дневния ред залегнаха Проект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, публикуван на страницата на МЗ съответно на 19.10.2016 г. и на 21.10.2016 г. Партньорите се обединиха около идеята, че текстовете имат нужда от прецизиране, като призоваха всички членуващи в групата партньорски организации да представят своите съображения и писмено, като протоколът от заседанието с взетите решения бе внесен за разглеждане в МЗ. протоколи от останалите заседания можете да намерите тук.


Проведе се второто редовно заседание на Национален съвет по хемофилия към „Партньорство за здраве“

На 18 октомври 2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването се проведе второто редовно заседание на Национален съвет по хемофилия към „Партньорство за здраве“ – експертен орган, в който участие вземат водещите в страната специалисти по клинична хематология и вродени куаголопатии, представители на институции, пациентски организации и други.

Основна тема на работната среща бе въпросът за осигуряване на плановото лечение на пациентите с хемофилия, както и съществуващите проблеми при оказването на спешна медицинска помощ на болни от хемофилия. Бе взето решение дискутираните въпроси да бъдат очертани писмено и представени пред заинтересованите институции. Следващото заседание на съвета ще се проведе в средата на месец януари 2017 г.


На 18.05.2016 г. (сряда) в сградата на Министерство на здравеопазването се проведе четвъртото редовно заседание на Работна група „Качество на здравната система“ към КС „Партньорство за здраве“, чийто фокус бе върху проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Индикатори на системата на здравеопазването“.

Гост на работната среща бе проф. Димитър Чаръкчиев, председател на работната група по изготвяне на проект на медицински стандарт “Индикатори на системата на здравеопазването”, който представи акценти от дейността по проекта до момента. Една от основните теми на заседанието беше обсъждането на постъпилите до момента становища, както и някои предложения за промени по Наредбата.

Датата и точният дневен ред за следващото заседание на групата предстои да бъдат уточнени. Във връзка с по-добрата организация на дейността на Работната група бяха обсъдени предложения за Правилник за нейната работа. Решено бе предложения да могат да се приемат и онлайн по електронна поща на адрес kachestvo@npo.bg. 


Деветото редовно заседание на Работна група „Реформа в организацията на здравеопазването“ се проведе на 18.05.2016 г.

Единствена точка в дневния ред бе представянето на визията на Министерство на здравеопазването за промени в системата на медицинската експертиза.

Зам.-министър д-р Ваньо Шарков представи презентация по темата, като наблегна на усилията по изработване на нова методика за медицинска оценка на вид и степен на увреждане. Партньорите бяха запознати и с работен вариант на проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. На заседанието от страна на Министерство на труда и социалната политика присъстваха и Елеонора Пачеджиева, директор на Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Лиляна Арсова – главен експерт от същата дирекция, Минчо Коралски, председател на Агенцията за хората с увреждания. Те насочиха вниманието към проект на „Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността“, който очертава рамката на предвижданите от страна на МТСП мерки за оптимизиране на системата.

След изготвянето на работен вариант на методика за медицинска оценка на вид и степен на увреждане, ще бъде проведена отделна работна среща, посветена само на методиката.

На 13.05.2016 г. в рамките на Консултативен съвет „Партньорство за здраве“ бе учреден Национален съвет по хемофилия. За негов председател беше избран проф. д-р Георги Михайлов, дм – национален консултат по клинична хематология и изпълнителен директор на НСБАЛХЗ – София, а ролята на секретар пое г-н Виктор Паскалев, председател на Българска асоциация по хемофилия. В Съвета участват представители на Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, водещи експерти в областта на вродените коагулопатии, специалисти по здравни грижи, фармацевтичната индустрия и други. Специален гост на заседанието бе Брайън О`Махони, председател на Световен хемофилен консорциум. 

На учредителното събрание беше обсъден Проект на Правилник на Съвета. Основните теми, заложени в дневния ред и обсъдени от участниците, бяха възможностите за създаване на Национална референтна мрежа от центрове за лечение на коагулопатии и вродени анемии, набелязване на действия за осигуряване на плановото болнично лечение на болните с хемофилия и други.

Подобен вид инициатива в рамките на „Партньорство за здраве“ се организира за първи път. Високо беше оценен неговият модел, който предполага ангажирането на всички заинтересувани страни с цел провеждане на специализирани и резултатни дискусии.

Следващото заседание на Националния съвет по хемофилия е насрочено за 19 октомври 2016 г. 


Оценка на дейността на „Партньорство за здраве“

По инициатива на ръководителите на работните групи „Реформа в организацията на здравеопазването“ и „Качество на здравната система“ доц. Антония Димова и гл. ас. Мария Рохова (Медицински университет-Варна), както и на Секретаря д-р Станимир Хасърджиев, през месеците април и май се проведе проучване на едногодишния процес на утвърждаване и функциониране на Партньорството.

Резултатите от изследването ще бъдат основа за подготвяне на статия, която ще се публикува в научното издание Health Policy Journal. Тя ще бъде озаглавена „Нов подход към развитието и прилагането на здравната политика в България“. За целта бе подготвен кратък социологически въпросник, който цели да провери нагласите, мненията и очакванията на Партньорите относно досегашната и бъдещата дейност на Партньорството. Резултатите от проучването ще бъдат използвани и за подобряване на организацията и дейността на Партньорството.


Две общи заседания на Съвета „Партньорство за здраве“ се проведоха през месец март и април

На 24 март и на 1 април 2016 г. се състояха петото и шестото редовно заседание на КС „Партньорство за здраве“. Основна тема и на двете работни срещи беше Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване във връзка с дефинирането на основен и допълнителен пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК. Партньорите имаха възможност да се запознаят с работен вариант на документа, предоставен от Министерство на здравеопазването, а след това да изпратят и свои становища и предложения за промени по текста. Получените в Секретариата становища бяха разгледани подробно на второто заседание, а преработеният вариант на Проекта бе предложен и за публично обсъждане.


КС „Партньорство за здраве“ навърши една година

На 26 март 2016 г. се навърши една година от създаването на „Партньорство за здраве“. Инициативата, нормативно уредена с постановление 151 на Министерски съвет от 15.06.2015 г.,  бележи нов етап от развитието на българската система на здравеопазване, предоставяйки възможност на всички заинтересовани страни да взаимодействат, дискутират, предлагат решения. България е първата европейска държава, която прилага модела на сътрудничество за колективно управление чрез участието на широк кръг държавни и обществени представители.

За една календарна година бяха проведени четири общи заседания (26 март, 13 май, 7 юли 2015 г., 24 март 2016 г.) и 18 заседания на трите работни групи. Инициативата е приветствана и на международно ниво с посещения на експерти от ЕК и Световната банка, които представиха свои доклади и препоръки към България в сфера „здравеопазване“. В рамките на една година бяха обсъдени в детайли текстове, касаещи редица законопроекти и наредби, а едно от основните постижения бе повишаването на междусекторната работа.


На четвъртото общо заседание на КС „Партньорство за здраве“ основна тема бе Проектът за Национална здравна карта

На 1 февруари, от 11.00 ч., в сградата на МЗ се проведе четвъртото общо заседание на Консултативния съвет „Партньорство за здраве“. На заседанието присъстваха повече от 20 партньорски организации, като от страна на МЗ участие взеха Министърът на здравеопазването и председател на Съвета д-р Петър Москов, заместник - министрите д-р Ваньо Шарков и д-р Бойко Пенков, както и представители на Дирекция „Медицински дейности“.

Партньорите бяха запознати подробно с процеса по изготвяне на НЗК, след което бе проведена и дискусия по темата. Бе взето решение, че Съветът „Партньорство за здраве“ приема на принципно ниво представения проект на Национална здравна карта, като запазва правото си да предостави допълнителни коментари в рамките на 30-дневен срок за публично обсъждане на Проекта, което стартира след качването на Проекта на интернет страницата на МЗ.    


ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪВПАДАТ С ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И СВЕТОВНАТА БАНКА

На 7 юли 2015 г., по покана на министъра на здравеопазването, д-р Петър Москов, се проведе трето заседание на новосформирания консултативен съвет към Министерски съвет – „Партньорство за здраве“.

 

На заседанието бяха представени тазгодишните препоръки на Европейската комисия (ЕК), като в частта „здравеопазване“ е посочено, че: „България трябва да подобри ефективността на разходите в системата на здравеопазването, и по-специално чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните грижи и укрепване на извънболничната и първичната медицинска помощ.“ Препоръките и доклада към тях представи г-н Филип-Михал Домански, представител на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към ЕК, който коментира, че „Плановете за реформа в здравеопазването на правителството съвпадат с препоръките на Европейската комисия“. 

По време на събитието беше представен и докладът на Световната банка за финансирането на здравния сектор в България, като г-н Антъни Томпсън, постоянен представител на Световна банка за България обясни, че основен проблем за страната остава, че в България се харчат два пъти повече пари, отколкото има в обществените фондове. „В момента официално разполагаме с 3,9 млрд. лева годишно, но харчим 7 млрд. лв. А това идва да покаже, че българите доплащат почти половината от разходите за здраве директно от джоба си. Ако искаме да изчистим и подредим системата, първото условие е да разполагаме със 7 млрд. лева обществени средства“, допълни още той.

Д-р Петър Москов представи актуализираната Национална здравна стратегия (2014-2020) и планa за действие на Министерство на здравеопазването, като наблегна на комплексността на лечението и промяната на начина на финансиране, който няма вече да е свързан с отделни структури, а с целостта на лечебния процес. Основната цел е повишаване на ефективността на здравното обслужване, а не икономии, като министърът коментира, че по този начин „парите на пациентите в здравната каса няма да отиват за градинки и строежи, а за модерна апаратура и по-високо качество“.

Събитието даде възможност и за представяне на резултатите от работните групи: „Реформа в организацията на здравеопазването“, „Качество на здравната система“ и „Лекарствена политика и медицински изделия“, които са част от „Партньорство за здраве“. През последните седмици работните групи излязоха с предложения за промени и допълнения в Закона за лечебните заведения и в актуализирания вариант на Националната здравна стратегия и плана за действие към нея, а в рамките на Работна група „Реформа в организацията но здравеопазването“, беше сформирана работна група, която обсъждаше въпросите за детското здраве и по-специално деинституционализацията на домовете за медико-социални грижи за деца. 

Освен специалните гости от Европейската комисия и от Световната банка, на заседанието присъстваха и представители на държавните институции, съсловните организации, неправителствените пациентски организации, научните медицински дружества, здравните заведения, индустрията, медиите и Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване.


 

 


 

Проведе се второто общо заседание на Консултативен съвет „Партньорство за здраве“

 

На 13 май 2015 г. в сградата на Министерството на здравеопазването се проведе второто общо заседание на консултативния орган към Министерски съвет „Партньорство за здраве“.

По време на срещата бяха избрани тримата заместник-председатели на Партньорството. За заместник-председател от квотата на представителите на съсловни организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, бе избран бриг. генерал проф. д-р Николай Петров, д.м.н. – Началник на Военномедицинска академия и член на Съюза на българските медицински специалисти (със 7 гласа).

За заместник-председател на Партньорството от квотата на представители на индустрията бе избран г-н Деян Денев, Изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, ARPharm (с 10 гласа).

От името на национално представените пациентски организации и други граждански организации, за заместник-председател на КС „Партньорство за здраве“ бе избрана д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на Български червен кръст (с 9 гласа).

По време на заседанието бе определена и датата за първото заседание на работна група „Реформа в организацията на здравеопазването“, което ще се състои на 15 май 2015 г. (петък) в сградата на Министерство на здравеопазването. Представителите на работната групата ще имат възможност да обсъдят конкретиките по Проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, както и от другите партньори постъпилите предложения за изменения. 

На първото заседание на всяка работна група да бъдат избрани и техни отговорници, които да компилират и обобщават становищата на отделните партньори, както и да координират дейността на съответната работна група.


 

Постановление на Министерски съвет за създаване на Съвет "Партньорство за здраве" бе обнародвано в Държавен вестник

В брой 46 на Държавен вестник от дата 23.06.2015 г. бе обнародвано Постановление № 151 от 15 юни 2015 г. на МС за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“.

„Партньорство за здраве“ е консултативен орган към Министерския съвет за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване на достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите, както и за подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот в добро здраве.


Брой 46 на Държавен вестник и целия текст на документа ще откриете тук.


 

 На официална среща в Министерски съвет беше представена инициативата „Партньорство за здраве“

 

Вчера, 26 март 2015 г., на специална среща в Министерски съвет, бе даден старт на инициативата „Партньорство за здраве“, която е част от концепцията „Цели за здраве 2020“ на Министерство на здравеопазването.

Събитието беше открито от министър-председателят г-н Бойко Борисов, който изрази своята удовлетвореност от волята и желанието за постигане на консенсус, като заяви цялостна подкрепа от държавата. Приветствени речи изнесоха министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, заместник-министрите д-р Адам Персенски, д-р Бойко Пенков и д-р Ваньо Шарков, председателят на Комисия по здравеопазването към Народното събрание, д-р Даниела Дариткова-Проданова и д-р Станимир Хасърджиев, главен секретар на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване и председател на Национална пациентска организация.

На първото заседание на Партньорството участие взеха представители на Комисия по здравеопазването към НС, представители на НЗОК, ИАЛ, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, съсловните и пациентските организации, представители на фармацевтичната индустрия и производителите на медицински изделия, организации на медицинските специалисти и научните среди, болнични асоциации на здравните заведения и други. По предложение на присъстващите, министър Москов изрази готовност да привлече като партньори представители на други министерства, в това число Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта. 

„Партньорство за здраве” има функцията на консултативен орган към Министерски съвет, който ще има за цел да обсъжда различни въпроси, свързани със здравеопазването в България. Министър Москов представи основните приоритети, които ще влязат в дневния ред на Партньорството - реформата в организацията на здравеопазването, лекарствената политика и качеството на здравната система.

В структурата на Партньорството д-р Петър Москов ще изпълнява функцията на Председател, като ще има трима зам.-председатели, представляващи интересите на главните групи партньори - съсловните организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ; асоциациите на индустрията и национално представителните пациентски организации и други граждански организации. За Секретар на Партньорството бе посочен д-р Станимир Хасърджиев.

По време на срещата всички страни в Партньорството изразиха своята готовност и желание да работят по създаването на прозрачна и публична платформа за обсъждане на проблемите в здравеопазването и намиране на устойчиви решения за реализиране на идеите и реформите не като концепции и доклади, а на практика, за постигане на предварително заложените цели, които да подобрят цялостната система на здравеопазването и удовлетвореността на пациентите и работещите в нея специалисти.

За тази цел в рамките на „Партньорство за здарве“ ще бъдат сформирани и три работни групи: „Реформа в организация на здравеопазването“, „Качество на здравната система“ и „Лекарствена политика и медицински изделия“, чиято дейност се очаква да стартира до началото на месец май.

Създаване и организационна структура

„Партньорство за здраве“ е консултативен орган към Министерски съвет за сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и за подобряване достъпа до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги за гражданите, чрез въвличането на всички засегнати групи в този процес.

На 26 март 2015 г. „Партньорство за здраве“ се учредява като обществена инициатива, в контекста на Концепция „Цели за здраве 2020“ на Министерство на здравеопазването, приета с решение на МС от 18.02.2015 г. и разработена, за да посрещне необходимостта от реформи в системата на здравеопазването.

Не след дълго „Партньорството“ излиза с предложение за създаване на постоянно действащ консултативен орган към Министерски съвет и въз основа на Постановление № 151 на МС от 15.06.2015 г. бива създаден Консултативният съвет „Партньорство за здраве“. Съветът се ръководи от министъра на здравеопазването, подпомаган от трима заместник-председатели, секретар и секретариат.

Сред партньорите в рамките на Съвета са Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, Национална здравноосигурителна каса, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Български фармацевтичен съюз, Български червен кръст, пациентски и други съсловни организации, представители на фармацевтичната индустрия и др. Пълен списък с членовете на Съвета можете да откриете тук (линк към профила в Портал за консултативни съвети към МС).

За по-малко от една година, в рамките на Консултативен съвет „Партньорство за здраве“ се проведоха три общи заседания, бяха организирани 18 срещи на работни групи, като участие взеха представители на повече от 30 организации и институции, включително и експерти от Европейската комисия и Световната банка.

Доклади и материали от по-значимите събития и срещи в рамките на „Партньорство за здраве“ можете да откриете в секция „Допълнителни материали“.

 

Визия и цели

Със създаването на Съвет „Партньорство за здраве“ България се превръща в първата европейска държава, която прилага модела на сътрудничество за колективно управление чрез участието на широк кръг държавни и обществени участници.

Инициативата е идентична с вече съществуващата платформа за здраве на европейско ниво (Patient Access Partnership) и цели да подобри диалога между различните заинтересовани страни по наболелите за българското здравеопазване проблеми. С оглед повишаването качеството на живота и годините живот в добро здраве, „Партньорство за здраве“ поставя пред себе си следните цели:

  • Постигане  на широк обществен консенсус при провеждане на здравните политики и за успешното осъществяване на реформи в сферата на здравеопазването;
  • Подобряване координацията и взаимодействието между всички заинтересовани страни при разработването и изпълнението на стратегии и програми от национално и международно значение, имащи пряко или косвено отношение към здравето;
  • Засилване на междусекторните връзки и взаимодействието между всички участници в процесите по изпълнение на мерките за здраве във всички политики;
  • Активизиране на взаимодействието за подобряване на обществения контрол по планирането, изпълнението и ефективността при разходването на публични средства за здраве;
  • Подобряване на процеса по мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи в системата на здравеопазването;
  • Подкрепа при формиране и провеждане на политики за подобряване достъпа до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в съответствие с изискванията на националните и международни правни норми.

 

Работни групи

За изпълнение на тези цели към Съвета функционират три постоянни работни групи:

  • „Реформа в организацията на здравеопазването“
  • „Качество на здравната система“
  • „Лекарствена политика и медицински изделия“

Работните групи осъществяват дейности, свързани основно с обсъждане и приемане на становища и предложения по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването и отправяне на предложения пред компетентните структури за повишаване социалната и икономическа ефективност на процесите в системата на здравеопазването.

Повече за функциите и стратегическите цели на Съвета можете да откриете в профила на „Партньорство за здраве“ в Портал за консултативни съвети към Министерски съвет.

Контакти на Секретариата

Национална пациентска организация

Лица за контакти: Йоана Маноевска

Телефони за контакти: 0879 297248

E-mail: partners@npo.bg