Върни се горе

СЪОБЩЕНИЕ относно формирането на състав на Обществения съвет към директора на Център „Фонд за лечение на деца” поместено на сайта на дата 7 юни 2010 г.

В Държавен вестник, бр. 37 от 18 май 2010 г. е обнародван новият Правилник за дейността и организацията на Център „Фонд за лечение на деца”, който отменя Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” (обн., ДВ, бр. 101 от 2004 г.; изм., бр. 43 от 2006 г.).

Съгласно правилника, Общественият съвет към директора на фонда се състои от 13 членове, в т.ч. и председател, определени с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. В състава на съвета се включват:
1.четирима медицински специалисти, най-малко двама от които със специалност в областта на детските заболявания;
2.по един представител на Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Българския Червен кръст (БЧК);
3.двама представители на неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца в страната и дарителството;
4.по един представител на Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и друга медия в страната.

В тази връзка МЗ уведомява всички заинтересувани лица за това, че:
 
Лицата по т. 1 ще бъдат определени от министъра на здравеопазването.
 
Лицата по т. 2 – съответно от министъра на здравеопазването, от председателя на ДАЗД, от изпълнителния директор на АСП и от председателя на БЧК.
 
Членовете на Обществения съвет от квотата на неправителствения сектор по т. 3 се определят на общ форум на заинтересуваните юридически лица с нестопанска цел, граждански сдружения, пациентски организации, организации на родители и други формации, които осъществяват дейност в съответните области.
 
Представителят на третата медия по т. 4 се определя по общо решение на заинтересуваните от участие в съвета медии в страната.
Представителите на БНТ и БНР се определят от ръководителите на двете медии.
 
Министерството на здравеопазването очаква в 14-дневен срок от поместването на настоящото съобщение да бъде уведомено за избраните представители по т. 3 и 4, както е посочено по-горе.
 
При липса на предложения за включване на представители в съвета от посочените по-горе ведомства, организации и медии, същите ще бъдат определени от министъра на здравеопазването.
 
До определянето на нов състав на съвета той продължава работата си в досегашния си състав.

СЪОБЩЕНИЕ
DOC файл, 33,0 KB, качен на 13.05.2015

doc document
Сподели в: