Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на контрольор/и  по реда на чл.144 от Търговския закон в  „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, ЕИК 130428132.

 Процедурата за избор на контрольор/и ще се извърши чрез подбор по документи. Подборът се провежда чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Условия за участие в процедурата

I. За контрольори могат да кандидатстват  само физически лица, които отговорят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

3.Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години трудов стаж по специалността;

4. Да притежават професионален опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.

II. Не могат да бъдат контрольори :

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия или по съребрена линия до трета степен на лицата по т. II.1;

3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие;

5. народните представители, министрите, заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, кметовете, заместник-кметовете, кметските наместници, секретарите на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителните директори и членовете на надзорния и на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Представителите на държавата в органите за контрол в търговските дружества с държавно участие в капитала могат да участват в не повече от един орган за контрол на такива дружества.

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

1. Автобиография;

2. Нотариално заверено копие от документ, който доказва придобитата степен и вид на образование и/или специалност ;

3. Нотариално заверено копие от документ за трудов стаж;

4. Нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.

5. Свидетелство за съдимост;

6. Декларация, която да удостоверява, че за кандидата не са налице обстоятелствата,  посочени в т.II от поканата.

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 13.03.2017 г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 15.03.2017г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

Заявление за участие
DOC файл, 26,5 KB, качен на 08.03.2017

doc document

Декларация
DOCX файл, 14,9 KB, качен на 08.03.2017

docx document
Сподели в: