Върни се горе

Приложение № 1 към т. 3.1
 
СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите насочени към младите хора” на територията на община Видин, компонент 8 „Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа” на територията на община Пловдив и по компонент 9 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на територията на община Благоевград и град София.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА/И ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ НА АДРЕС:

Министерство на здравеопазването
София 1000
Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 20 април 2011 г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;

За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg и tbprogram@hdp.bg

Сподели в: