Върни се горе

Във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти за оценка на проектни предложения по Програма „Инициативи за обществено здраве“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) 2009-2014 г., по следните мерки:

 • Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани;
 • Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони;
 • Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.);
 • Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите.

Oбявява конкурс за избор на външни оценители

І. Минимални основни изисквания към кандидатите за външни оценители

 • Да са пълнолетни физически лица;
 • Да не са поставени под запрещение;
 • Да притежават минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, в областта на здравеопазването, социалните, стопанските, природните, правните или инженерните науки;
 • Да притежават опит в работа с проекти (подготовка на проекти и/или планиране, управление, изпълнение на проекти, наблюдение, контрол, оценка);
 • Да притежават опит в оценяването на проектни предложения;
 • Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България и страните членки на Европейското икономическо пространство;
 • В последната една година да не са били, както и към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са на трудово или служебно правоотношение с Програмния оператор (Министерство на здравеопазването), Подкрепящото звено и Националното  координациооно звено или друг орган администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.;
 • Да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;
 • Да не попадат в хипотезата на чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • Да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Инициативи за обществено здраве“, чието проектно предложение ще се оценява, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
 • Да не са в йерархична зависимост с кандидат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Инициативи за обществено здраве“;
 • Да не са участвали и да не участват в подготовката на проектни предложения по обявените покани за набиране на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 5 и мярка 6 на Програма „Инициативи за обществено здраве“.

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите за външни оценители

 • Добри компютърни умения – MS Office, Excel и др.;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Предишен опит (отразен в автобиографията на кандидата) в оценка на проекти по различни програми;
 • Познаване на условията и начините на предоставяне на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ФМ на ЕИП и НФМ и на дейностите и допустимостта на разходите по Програма „Инициативи за обществено здраве“;
 • Детайлно познаване на Насоките за кандидатстване по мярка 1, мярка 2, мярка 5 и мярка 6 на Програма „Инициативи за обществено здраве“, като и въпросите и отговорите по Насоките. Информацията може да бъде намерена на електронна страница на Програмата: www.bg07eeagrants.bg/bg/покани/покани-за-проектни-предложения/
 •  Наличие на професионален опит и познания в приоритетните сфери, по които са обявени покани за набиране на проектни предложения.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване

 • Подписано заявление (по образец);
 • Подписана декларация (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие на документ/и за завършено висше образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит);
 • Копие на документ/и за завършен/и квалификационни курсове (ако е приложимо);
 • Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

Програмният оператор си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, които удостоверяват опита на кандидата, описан в автобиографията му.

Документите, които не са по образец, се изискват от кандидатите като копия, заверени от него „Вярно с оригинала“.

Заявлението и придружаващите документи се представят попълнени на български език.

В случай, че дипломата на кандидата е на чужд език, освен копие от нея, кандидатът трябва да представи и официален превод на български език. Под „официален превод” се има предвид превод, извършен от заклет преводач върху специална бланка на агенция за преводи и заверена от последната с подпис и печат. Същото се отнася и за документи, приложени към заявлението, които са на чужд език.

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Програмния оператор (ПО) http://www.bg07eeagrants.bg.

ІV. Начин на кандидатстване

Документите за кандидатстване следва да бъдат представени в срок до 19.06.2015 г., 17.00 ч.

Комплектът с документи трябва да бъде получен в Министерство на здравеопазването в обявения по-горе срок, в запечатан плик по един от следните начини:

 1. по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка (важи датата на пощенското клеймо);
 2. по куриер;
 3. доставен на ръка в деловодството на Министерство на здравеопазването.

На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

Адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя” 5, Министерство на здравеопазването, Дирекция „Международни дейности, проекти и програми”;

Име, адрес и телефон на кандидата;

Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009-2014“.

НЕ ОТВАРЯЙ!”

V. Ред и начин на провеждане на конкурса

Всяко постъпило заявление за участие в конкурс за подбор на външни оценители се разглежда от комисия. Конкурсът протича при следните етапи:

 1. Проверка на документите за наличие на професионален опит и квалификация съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс.
 2. Събеседване

До следващ етап се допускат само кандидатите, които успешно са преминали предходния етап.

1. Проверка на документите за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс.

Комисия разглежда всяко постъпило заявление в срок до 7 календарни дни, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящето обявление. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания. Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на комисията и се публикуват на интернет страницата на ПО на следния интернет адрес: http://www.bg07eeagrants.bg. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото на провеждане на събеседването. В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

2. Събеседване

Конкурсът за външни оценители продължава чрез събеседване с кандидатите, включени в списъка на допуснатите кандидати. Кандидатите се явяват на събеседване по график, публикуван на интернет страницата на ПО  на следния интернет адрес: http://www.bg07eeagrants.bg.

3. Класиране

В срок до 7 календарни дни от приключването на конкурса резултатите се публикуват на интернет страницата на ПО на следния интернет адрес: http://www.bg07eeagrants.bg.

В срок от 10 календарни дни след публикуването на резултатите, кандидатите могат да подават жалби. След този срок жалби няма да се разглеждат. Класирането на кандидатите завършва с изготвянето на списък с всички одобрени кандидати. Списъкът ще бъде публикуван на интернет страницата на ПО  на следния интернет адрес: http://www.bg07eeagrants.bg.

Включването на физическо лице – външен оценител в списъка на одобрените кандидати не гарантира автоматично му участие в процеса на оценка на постъпилите проектни предложения  и получаване на възнаграждение.

ПО си запазва правото да обяви допълнителни покани за набиране на проектни предложения.

VІ. Кратко описание на дейността на външните оценители

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по Мерки 1, 2, 5 и 6  на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения, ПО ще определи броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване. Външните оценители оценяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай че има разлика в оценките повече от 30%, ПО определя трети оценител, който да извърши независима оценка на проекта. В този случай средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.

За участие в оценителния процес външните оценители ще получат възнаграждение в размер на 80 лв. за всеки разгледан и оценен проект. Всеки оценител ще разполага с не повече от 20 календарни дни за разглеждане и оценяване на възложените му проекти.


За допълнителна информация

гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски” 39, Министерство на здравеопазването, Дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, отдел „Програми с външно финансиране“

Г-жа Нина Шербетова
тел.: 02/93 01 255

Автобиография
DOC файл, 97,5 KB, качен на 09.06.2015

doc document

Заявление
DOC файл, 155,0 KB, качен на 09.06.2015

doc document

Декларация
DOC файл, 154,5 KB, качен на 09.06.2015

doc document
Сподели в: