Върни се горе

Регламент

Конкурсът е инициатива на Министерството на здравеопазването за стимулиране на здравните инспектори от 28-те Регионални здравни инспекции в страната да подпомогнат развитието на чувствителността на българските граждани към необходимостта стриктно да се спазват забраните и ограниченията за тютюнопушене в България. Ако само 11% от българските пушачи имат респект към законодателството, свързано с потреблението на тютюневите изделия, то при ирландците този процент е 91%, с което българските граждани се оказват на дъното на стълбицата в Европейския съюз. Българските държавни здравни инспектори професионално се посвещават на каузата да ограничават заболяванията и смъртността по причина на тютюнопушенето, поради което всеки вид стимул за тях е от значение и за личния им принос в профилактичните видове дейности на Министерството на здравеопазването.

І. Времеви формат за участие в конкурса.
Първа фаза – от 31 май до 30 юни 2011 г.
Втора фаза - от 1 юли 2011 г. до 11 май 2012 г.

Излъчване на победителите – на 28 май 2012 г.
Награждаване – за 31 май, Световния ден без тютюн, 2012 г.
ІІ. Изисквания за участие в конкурса.
І фаза (31 май - 30 юни 2011 г.).

Изпращане само по електронната поща от здравния експерт, с копие до директора на съответната РЗИ, на следните документи (до посоченото по-долу лице за контакти в Министерството на здравеопазването):

1)      сканирана, собственоръчно подписана, декларация от здравния инспектор – свободен текст, че не употребява тютюневи изделия;

2)      файл с информация за здравния инспектор: длъжностна позиция, отдел, дирекция в Регионалната здравна инспекция, електронен адрес и телефони (стационарен и мобилен), за осъществяване на комуникация;

3)      кратко мотивационно писмо (до една страница) защо здравният инспектор иска да участва в конкурса.

ІІ фаза (1 юли 2011 г. - 11 май 2012 г.)

1)      осъществяване на непрекъснат и ефективен контрол по спазване на забраните и ограниченията на тютюнопушенето;

2)       отлично познаване и прилагане на нормативните документи за целите на ограничаване на тютюнопушенето в Република България;

3)      позитивно отношение към колеги и граждани при осъществяване на контролната дейност, съчетано с компетентност, принципност и последователност;

4)      изпращане от здравния инспектор най-късно до 0:00 ч. на 11 май по електронната поща, до посоченото по-долу лице за контакти, на текст до 3 страници, с копие до директора на РЗИ, с описание на дейността му през едногодишния период на участие в конкурса със следното съдържание: изтъкване на мотивите защо е използвал точно тези практики, методично описание на самите оригинални практики и резултатите/ефектите от използването им, измислен примерен казус (проблемна ситуация) за теоретическо и практическо упражняване на добрата практика от други здравни инспектори и идеи за усъвършенстване на контролната дейност по ограничаване на тютюнопушенето в Република България.

ІІІ. Критерии за оценяване на резултатите от участието в конкурса.

1.      Наличие на всички документи, необходими за участие в конкурса.

2.       Мотивираност на здравния инспектор при осъществяване на контрола.

3.      Оригиналност при изобретяването на начини за осъществяване на контрола.

4.      Честота на насоченост на контрола към юридическите, физическите лица и едноличните търговци, отговорни за спазване на забраните и ограниченията на тютюнопушенето;

5.      Степен на готовност за екипна работа с колеги и неправителствени организации при осъществяване на контрола;

6.      Количество на съставени актове и издадени наказателни постановления в резултат на контролната дейност на здравния инспектор;

7.      Излъчени от здравния инспектор добри практики, отличаващи се с оригиналност, иновативност, нестандартност.

ІV. Етапи на оценяване и известяване за резултатите от оценката.

І етап – регионален (14 - 17 май 2012 г.). Оценяване от Регионална комисия на участниците от отделните РЗИ, където са на работа като държавни служители, излъчване на един от тях за състезаване на национално равнище, публикуване на резултатите от първия етап на оценяване на интернет-страницата на РЗИ и изпращане на сканирано официално писмо до 0:00 ч. на 17 май 2012 г. относно решението на Регионалната комисия, по електронната поща, до лицето за контакти от МЗ;

ІІ етап – национален (21 – 23 май 2012 г.). Оценяване от Комисия на Министерството на здравеопазването на постиженията на 28-те регионални победители, излъчване на националните победители и публикуване на резултатите от приключилия конкурс на интернет-страниците www.mh.government.bg и www.aznepusha.bg.

 

V. Награждаване.

На регионално равнище всяка Регионална здравна инспекция може да награди отличилите се в контрола по спазване на забраните и ограниченията на тютюнопушенето здравни инспектори, съгласно чл. 88 от Закона за държавния служител.

На национално равнище са предвидени три награди, съответно за І, ІІ и ІІІ място, съгласно чл. 88 от Закона за държавния служител.

Награждаването ще се състои по време на отбелязване на Световния ден без тютюн, 31 май 2012 г.

Въз основа на отличените добри практики на най-изобретателните здравни инспектори от цялата страна, ще бъде изготвен и разпространен наръчник на изобретателния здравен инспектор.

При награждаването отличените здравни инспектори ще имат възможност да покажат видеоматериал до три минути, посветен на техните отличени добри практики като най-изобретателните здравни инспектори на Министерството на здравеопазването.
 
Лице за контакти:
 
Вилия Великова, главен експерт
дирекция „Обществено здраве”
Министерство на здравеопазването
бул. „Ал.Стамболийски” №39
1000 София

тел: +359 2 9301 267
факс: +359 2 988 3413
ел. адрес: vvelikova@mh.government.bg

Сподели в: