Върни се горе

Покана

Министерството на здравеопазването отправя покана до всички лечебни заведения, висши училища, научни дружества, други организации и лица, които биха искали да участват в процеса по определяне на национални консултанти по отделните медицински специалности, да отправят своите писмени предложения до министерството в срок до 24 октомври 2012 г.

Национални консултанти могат да бъдат хабилитирани лица по упражняваната от тях специалност на медицината, денталната медицина, фармацията, здравните грижи и/или немедицинска специалност в системата на здравеопазването. Те осъществяват експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване.

За национални консултанти не могат да бъдат определяни лица, които са лишени от правото да упражняват професията си.

В предложението е необходимо да бъдат посочвани и мотивите, поради които то се отправя.

След преценка на постъпилите предложения, националните консултанти за 2013 г. ще бъдат определени със заповед, която ще бъде поместена на официалния сайт на министерството.

Сподели в: