Върни се горе

Относно: Завишените над нормата радиологични показатели на питейната вода в град Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕЛЕВА,

 

Съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република България в областта на качеството на питейните води на крана при потребителя  е Министерство на здравеопазването (МЗ) чрез неговите регионални структури – 28 регионални здравни инспекции (РЗИ).

            Изискванията свързани с качеството на питейните води на ниво Европейски съюз са регламентирани в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Съгласно Закона за водите и Наредба № 9, ВиК операторите носят пълна отговорност за качеството на водата, подавана за питейно-битови цели. По тази причина, като отговорни за качеството на подаваната от тях питейна вода, ВиК операторите съгласно изискванията на чл. 7 на Наредба № 9 извършват постоянен и периодичен мониторинг на качеството на питейната вода в пълния му обем, чрез пробонабиране и изследване на питейна вода от пунктове в населените места на крана при консуматора.

От такива пунктове на крана при потребителя се осъществява и контролен мониторинг, провеждан за проверка на качеството на водата и изпълнението на задълженията на ВиК операторите, от органите на държавния здравен контрол по реда на чл. 8 на същата наредба.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба № 9 водоснабдителните организации и РЗИ ежегодно съвместно разработват програми за мониторинг на питейните води, които по обхват и честота отговарят на минимума изисквания на действащото европейско и българско законодателство. Мониторингът се провежда по Зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници). Пробите питейна вода се взимат от крана при  потребителя като  във всяко населено място има минимум по два пункта.

Качествата на водата в подземните и повърхностни водни тела се наблюдава от Басейновите дирекции за управление на водите към Министерство на околната среда и водите, които планират и участват в провеждането на дейностите по мониторинг на водите, събира, съхранява, обобщава данните, анализира и докладва за получените резултати за съответния речен басейн. За целта същите определят мониторингови пунктове, част от които са и водовземни съоръжения използвани за питейно-битови водоснабдяване.

Във връзка с така разпределените отговорности между държавните институции, органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) нямат задължението да мониторират качеството на „суровата” вода във водоизточниците, нито в подземните водни тела, и не разполагат с информация за качеството на „суровата“ необработена вода, ако такава не им бъде изрично предоставена от съответните компетентни органи.

Съгласно разпоредбите на Закона за здравето (чл. 32, ал. 5 от ЗЗ) всички държавни органи, които извършват анализ, оценка и контрол на параметрите на околната среда, предоставят в Министерството на здравеопазването и респективно на компетентните му териториални структури данните, необходими за извършване оценка на здравния риск.

Държавната здравна политика, в т.ч. държавния здравен контрол, както и предприемането на всички необходими мерки за опазване здравето на населението на територията на съответната административна област се осъществява и организира от регионална здравна инспекция. Само своевременното предоставяне на оперативна информация между регионалните структури на отделните компетентни органи може да гарантира и навременното предприемане на мерки за опазване на общественото здраве.

В тази връзка и оглед недопускане забавяне предоставянето на информация със значение за здравето на населението, на 20.04.2017 г. е издадена заповед на служебния министър на околната среда и водите, с която се определя взаимодействието на структурите на Министерството на околната среда и водите и действията, които се предприемат при установяване на нехарактерно замърсяване на водите, веднага след установяване на замърсяването, включително за уведомяване на компетентните органи.

Считам, че в конкретния случай за гр. Хасково Главния държавен здравен инспектор и териториалната структура на държавния здравен контрол са предприели своевременно всички нормативно установени мерки с цел защита на здравето на населението. Мерките са взети незабавно след като РЗИ Хасково са били информирани от страна на Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ за установените несъответствия в качествата на подземните води добивани от съответното подземно водно тяло.

Сподели в: