Върни се горе

ОТНОСНО: Подписани през м. август анекси към договорите на лечебните заведения за болнична помощ с НЗОК

10.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,


           Предложените от НЗОК анекси към договорите на лечебните заведения произтичат от изискването на чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2010г. и Национален Рамков Договор 2010г. Те съдържат стойности за делегиран бюджет за дейност единствено за м. август 2010г. Намалението на средствата в сравнение с 2009г. произтича от финансовата рамка на НЗОК за 2010г. Обмисля се разработването на компенсиращ финансов механизъм с коригиращи коефициенти за болниците, които предоставят качествени медицински услуги и са търсени от пациентите. Чрез тези коригиращи коефициенти делегираните им бюджети ще бъдат допълнени. Създаването на този механизъм ще позволи на ефективно работещите болници да получат повече финансови средства, за да се финансират дейностите над определените финансови лимити.

            Финансовата регулация чрез бюджета на лечебното заведение налага по- активното участие на управленския екип на лечебните заведения за болнична помощ в изразходване на финансовия ресурс чрез намаление на административните разходи; вътрешно преструктуриране и редукция на излишни и дублиращи се структури и персонал; преоценка на сключени договори за услуги, спомагателни дейности и др.

В условията на финансова криза и ограничен финансов ресурс, с особена отговорност следва да се подходи към подобряване на организацията по приема на пациенти чрез ефективно управление на плановия прием и листата на чакащите пациенти, при гарантиране на приема на болни със състояния, които не могат да бъдат отложени във времето – спешно болни, бременни и родилки, деца и др.

            Предстои и пълна ревизия на всички клинични пътеки по отношение на структурата им, обема и времетраенето на извършваните процедури и  тяхното място, съответно в болничната или в извънболничната помощ, както и  остойностяването им.  

По отношение на предложените на лечебните заведения от НЗОК анекси към договорите, Министерство на здравеопазването не е оказвало натиск, както и не е давало каквито и да е указания или препоръки  на ръководителите на лечебните заведения за подписване на анексите.

Въпросите свързани с договорните отношения на лечебните заведения  са изцяло в компетентността на управителните органи на лечебните заведения – търговски дружества и НЗОК.

Сподели в: