Върни се горе

ОТНОСНО: Наводнението в кв. "Нов път", гр. Видин

30.04.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,

 

Във връзка с отправен от Вас въпрос относно хигиенно-епидемиологичната обстановка в квартал „Нов път” на  гр. Видин, във връзка с наводненията на квартала и предприетите мерки за опазване здравето на населението, Ви уведомяваме следното:

В резултат на обилното снеготопене започнало през месец януари 2010г. и повишаване нивото на река Дунав, в ромския квартал  „Нов път” на града се получи заблатяване с подпочвени води. В този период на годината това се случва почти ежегодно.

От втората половина на месец февруари н. г. положението се влоши и някои от периферните улици на квартала и редица дворове бяха наводнени.

Във връзка със създалата се ситуация, с цел недопускане възникването и разпространението на заразни заболявания, РИОКОЗ Видин незабавно предприе следните мерки:

1. На „В и К” ЕООД гр. Видин бе разпоредено да се завиши съдържанието на остатъчния  хлор в питейната вода на града.

2. Бяха взети проби от централната мрежа за питейно водоснабдяване на кв.”Нов път”, които след изследване не показаха отклонения от изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

3. Хранителните обекти в квартала не попадат в заливната зона и не са засегнати. При извършените проверки на тези обекти не се констатираха несъответствия с действащата нормативна уредба /Закона за храните и произтичащите от него подзаконови нормативни актове/.

4. РИОКОЗ ежедневно проследява чистотата на питейната вода в квартала, както и санитарно-хигиенното състояние на хранителните обекти.

5. Извършени са проверки в кабинетите на семейните лекари, намиращи се на територията на квартала. Кабинетите не са засегнати от наводнението. Спазва се добър санитарно-хигиенен и противоепидемичен режим на работа. Осигурени са достатъчни количества дезинфекционни препарати, миещи и почистващи средства.

6. Епидемичната обстановка е спокойна. От началото на годината до настоящия момент в квартала са регистрирани само 5 случая на деца с ентероколит / по 2 заболели през месеците януари и февруари и 1 заболял през месец март/. И петте случая са хоспитализирани в инфекциозния сектор към Детско отделение на МБАЛ – Видин, завършили с оздравяване, без епидемична връзка помежду си.

Не са регистрирани заболявания от дреги чревни инфекции - вирусен хепатит тип А, салмонелоза, дизентерия, колиентерит.

7. До общопрактикуващите лекари в квартала са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, свързани с опасността от поява и разпространение на чревни инфекции.

8. Дадени са препоръки на Кмета на Община Видин за провеждане на дезинфекционни мероприятия в засегнатите площи.

Продължават контактите с представители на местната власт, неформални ромски лидери и ръководителя на НПО „Заедно” с оглед проследяване на обстановката.

Към момента се наблюдава снижаване на нивото на подпочвените води в квартала.

Сподели в: