Върни се горе

Относно: Статута на областните болници като акционерни дружества

14.05.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БОЖИНОВ, 
ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с поставеното от Вас питане относно статута на областните болници като акционерни дружества,  Ви уведомявам за следното:

Разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения  регламентира преобразуването на 26 обединени районни болници (бивши окръжни болници) в лечебни заведения - акционерни дружества в срок до 1 септември 2000 г. Тази законова разпоредба определя и начина на разпределение на капитала на акционерните дружества между държавата (51%) и общините в областта (49%) съобразно броя на населението в тях.

В изпълнение на посочената законова разпоредба и в установения законов срок министърът на здравеопазването тогава – 2000 г., е издал заповеди за преобразуване на 26-те обединени районни болници. Преобразуваните лечебни заведения – областни болници са регистрирани като акционерни дружества от съответните окръжни съдилища.

С решение  № 11 от 21 май 2001 г. по конституционно дело № 18 от 2000 г. разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения е обявена за противоконституционна.

Решенията на Конституционния съд, с които се обявяват за противоконституционни законови разпоредби, нямат обратно действие. Съгласно чл. 151, ал. 2 от Конституцията и чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд, решенията на Конституционния съд пораждат своето правно действие занапред във времето и правните  последици се уреждат от органа, който го е постановил (в случая – Народното събрание). Поради това, извършените действия по преобразуване на 26-те обединени районни болници преди влизане в сила на конституционното решение са били в съответствие с действащите законови разпоредби. Заповедите на министъра на здравеопазването за преобразуване на обединените районни болници в областни болници – акционерни дружества са издадени законосъобразни и са влезли в сила. Поради това  решение № 11 от 21 май 2001 г. на Конституционния съд не обезсилва статута на областните болници – акционерни дружества, те са учредени законосъобразно и към момента са вписани в Търговския регистър.

От 2007 г. със законите за държавния бюджет на Република България за съответната година се въвеждат разпоредби за увеличаване на капитала на лечебните заведения с държавно участие  със стойността на предоставените от държавния бюджет средства за погасяване на задължения,  като държавата записва нови акции. Аналогична процедура за увеличаване на капитала се предвижда и при капиталови разходи (предоставяне на апаратура или дълготрайни материални активи) на съответните лечебни заведения. В изпълнение на законовите изисквания Министерството на здравеопазването е предприело необходимите действия за увеличаване на държавното участие в капитала им. В момента държавното участие в капитала на 20 от всички 26 областни болници – акционерни дружества е увеличено и е над 51 %, има болници с 75% държавно участие.

През 2010 г. също ще бъдат предприети действия за увеличение на капитала на областните болници – акционерни дружества със смесено държавно и общинско участие  чрез записване от страна на държавата на нови акции.

Сподели в: