Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на министерство на здравеопазването по отношение на закриването на болници

 
28.05.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КУТЕВ,

 

С оглед заявената от мен позиция в Министерство на здравеопазването се реализират успоредно няколко процеса:

                                 1.  Преглед на състоянието на болничната мрежа със съответни ретроспективни и проспективни анализи – информацията която постъпи е актуална и  съдържа данни за  многоаспектен анализ на възможностите за достъп на пациентите до болнична медицинска помощ;

                                 2. Изготвяне и прилагане на  индикатори за «ниво на компетентност» за всяка  болнична структура на територията на страната по всички медицински специалности - стъпка която се предприема за изясняване на действителната ситуация по отношение на предоставяното качество на медицинските услуги, с цел постигане равнопоставен достъп до еднакво качество за всички български граждани. Изготвени са параметрите за всяка медицинска специалност за три нива на медицинското обслужване, и се обсъжда тяхната приложимост – първото е с най-ниски изисквания, третото е с най-високи изисквания към структурата, човешките ресурси, оборудването, резултатите за дейност, компетентностите на специалистите. Това са елементите на «качеството на медицинската дейност», съгласно теорията на Донабедиян. Тъй като качеството е комплексно понятие, за да бъде  гарантирано следва да са изпълнени  няколко елемента – качество на човешките  и други ресурси, качество на процесите, качество на резултатите от дейността.

                             3. С моя Заповед са сформирани комисиите за разработване на областни здравни карти, както и комисия под мое ръководство – за разработване на Национална здравна карта.

                             4. Вече са изготвени четири клинични пътеки за долекуване – след активно лечение в хирургията, вътрешните болести, неврологията и за пациенти с „будна кома”, предстои публикуването им в Държавен вестник. Интензифициране на активното лечение и създаване условия за болните да се „долекуват” след активното лечение е приоритет, който  е крайно време да се реализира. Това изисква създаване на структури / легла  за долекуване и продължително лечение.

                                 Последната  реално предприета мярка има пряко отношение към зададения от Вас въпрос  и е първата спешна стъпка  към запазване на болниците, както съм обещала. Тези клинични пътеки  са източник на допълнително финансиране и за лечебни заведения, които имат договор с НЗОК за малък брой клинични пътеки, поради което  имат проблем с оцеляването. Считам, че  с това отговорих и на втората част на въпроса Ви, който не е съвсем ясно зададен  – Вие питате «...какво ще се случи с болниците, чийто договори със здравната каса не осигуряват финансиране за целия период на 2010 г.?», въпреки, че  както знаете, договорите с НЗОК са за цялата година. Вероятно  въпроса Ви касае тези болници, на които ще дадем шанс, при добър мениджмънт да преобразуват своите неефективни и некачествени структури в структури за последващо лечение и долекуване.

                                 Реализирането на много от нашите действия са в ръцете на законодателя – поради което очаквам бързи законодателни промени.

 

 

Сподели в: