Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на правителството по повод ограничаване размера на засегнатите лица от вируса на хепатит "В" и хепатит "С"

 

4.06.2010 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧУКАРСКИ ,

 

Във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви уведомяваме следното:

Хепатит Б е едно от най-разпространените заразни заболявания в света.

Най-сигурното, доказало ефективността си средство за предпазване от заразяване с вируса на хепатит Б, е ваксината, която се прилага от 1986 г.

През 1991 г. в България е въведена задължителна масова имунизация срещу вирусен хепатит тип Б на всички новородени деца.

Съгласно действащата нормативна уредба на задължителни безплатни планови имунизации подлежат всички деца на възраст от 0 до 6 месеца. За тази цел Министерството на здравеопазването ежегодно планира, закупува и предоставя необходимите количества ваксина на лечебните заведения, които извършват имунизации.

През 2010 г. закупената ваксина възлиза на 3 085 800 лв. без ДДС.

След повсеместното въвеждане на тази имунизация се наблюдава значително намаляване броят на заболелите от вирусен хепатит тип Б, като през 1991 г. са регистрирани 2 930 заболели, а през 2009 г.са регистрирани само 504 случая.

Освен това имунизацията срещу вирусен хепатит тип Б е  препоръчителна за рискови лица във възрастови групи извън посочените в Имунизационния календар, като основно това са медицински и немедицински специалисти в лечебните заведения, студенти по медицина и стоматология, за които някои лечебни заведения за болнична помощ и медицински университети осигуряват безплатна ваксина, носители на НIV, пациенти на хемодиализа, инжекционно употребяващи наркотици лица, мъже, които правят секс с мъже и др.

Що се касае до вирусен хепатит тип С, то в световен мащаб няма разработена ваксина срещу тази инфекция.

В изпълнение на международните стандарти за качество и безопасност на всяка единица дарена кръв, кръвни продукти, тъкани и органи, изследването за хепатит Б в страната е въведено през 1985 г., а за хепатит С през 1995  г. Министерството на здравеопазването осигурява безопасността на всяка единица дарена кръв, тъкани и органи за трансплантация чрез закупуване и предоставяне на диагностикуми за петте центъра по трансфузионна хематология в страната. През 2009 г. са доставени диагностикуми за хепатит Б и С на обща стойност 1 992 275 лв.

От 2004 г. МЗ изпълнява Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в рамките на която се предоставят също и превантивни услуги по отношение на хепатит Б и С сред най-уязвимите групи от населението.

В заключение МЗ изпълнява международните стандарти и препоръки на Световната здравна организация по отношение на специфичните мерки за обхващане на цялото население - от имунизация на всички новородени до изпълнение на нископрагови превантивни програми с насоченост към най-уязвимите групи от населението. 

Сподели в: