Върни се горе

ОТНОСНО: Заболяването от хепатит А  в  с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област

30.03.2012 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МУТАФЧИЕВ,


Във връзка с отправен от Вас въпрос относно възникване на заболявания от вирусен хепатит А в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, Ви уведомяваме следното:
Епидемичното разпространение на вирусен хепатит А сред жителите на с. Искра започва на 30.01.2012 г. До 26.02.2012 г. са регистрирани общо 116 случая, като 57 % от тях (66 лица) са заболели в интервала 03 – 09.02.2012 г. На 27 и 28 февруари 2012 г. не са регистрирани нови заболели. От общия брой заболели 85 са жители на селото и 31 са лица, временно пребивавали в населеното място за различни периоди от време в рамките на инкубационния период. Първите заболели нямат епидемична връзка помежду си. Двама от тях работят в хранителни обекти в селото.
От епидемиологичното проучване е установено, че на 21.12.2011 г. имало авария на водопровод в центъра на селото. Освен това поради недостиг на подавана вода за питейно-битови цели през по-голямата част от годината (вкл. и от началото на м. декември 2011г. до настоящия момент) в населеното място е с обявено режимно водоснабдяване. Това затруднява възможността за спазване на добра лична хигиена и е причина жителите на селото масово да ползват вода с недоказани качества от собствени кладенци или местни водоизточници. При допълнителни проверки след възникване на епидемичния взрив, при отделни обекти, вкл. и такива за производство и търговия с храни, са установени незаконни водопроводни връзки, даващи възможност във вътрешните водопроводни инсталации на обектите да се подава вода изцяло от собствени кладенци или да се смесва с водата, подавана от централната водоснабдителна система на селото. Във връзка с това са предприети съвместни действия от страна на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Пловдив, Областната дирекция по безопасност на храните Пловдив и „ВиК”ЕООД-Пловдив за установяване и премахване на тези нерегламентирани водопроводни връзки, (вкл. съставяне на актове и спиране от експлоатацията на обекти, при които са установени такива нарушения).
Веднага след регистриране на първите случаи са предприети мерки за засилване на дезинфекцията на питейната вода и завишаване на количеството на остатъчен хлор във водата.
Взетите от РЗИ  Пловдив 14 проби вода от централната водоснабдителна мрежа на селото през периода от 15.02. до 27.02.2012 г. не показват отклонения по изследваните микробиологични показатели
Предприети са и други мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.
На директора на училището е разпоредено осигуряването на питейна бутилирана вода за учениците, топла течаща вода и средства за дезинфекция на ръцете, както и провеждане на ежедневен филтър за ранно откриване и изолиране на заболелите деца. Детската градина в селото ще остане затворена до 01.03.2012 г.
Неколкократно са проведени срещи с кмета на селото, представители на Община Първомай, общопрактикуващите лекари, обслужващи местното население, както и с жителите на селото. Изнесени са здравни беседи, разпространени са здравно-просветни материали, безвъзмездно са предоставени необходимите количества дезинфекционни материали с указания за извършване на дезинфекция в засегнатите домакинства.
Община Първомай е осигурила необходимите финансови средства за закупуване на експресни тестове за изследване на контактните лица на вирусен хепатит А, за активно откриване на болните и своевременното им хоспитализиране и лекуване.
Дългият инкубационен период на инфекцията (до 45 дни) и големият брой заболели от други населени места, пребивавали в с. Искра, предполагат заразяване по време на новогодишните празници. Заболелите са в активна възраст, няма заболели кърмачета, което предполага воден път на заразяване с последващо предаване на инфекцията по контактно битов път при занижена лична хигиена.
Във връзка със създадената епидемична обстановка д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, посети РЗИ Пловдив, запозна се на място с възникналата епидемична ситуация и предприетите мерки и проведе срещи с местната власт.  
Благодарение на своевременно предприетите адекватни профилактични и противоепидемични мерки е спряно епидемичното разпространение на заразата.
Министерство на здравеопазването търси възможности за осигуряване на профилактична имунизация срещу хепатит тип А на рисковите контингенти в с. Искра, както и населени места в югоизточна България, засегнати от наводненията.
Трайното решаване на проблема с водоснабдяването на селото и осигуряване на достатъчна по количество и отговаряща на изискванията за качество питейна вода е от решаващо значение за недопускане възникването на подобни епидемични взривове в бъдеще. 

Сподели в: