Върни се горе

ОТНОСНО: Нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г.

 

30.03.2012 г.УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,


Отправеният въпрос касае националните консултанти, поради което е необходимо най-напред да се изясни тяхната роля.
По силата на чл. 6а, ал. 2 от Закона за здравето, ролята на националните консултанти, видно и от тяхното наименование, е да консултират министъра на здравеопазването чрез изразяване на становища и предоставяне на консултации по конкретни теми и въпроси, поставени им от същия при необходимост. Министърът не е задължен от закона да се допитва във всички случаи до тях, нито да се съобразява с техните становища.
Чрез консултациите им министърът може да ползва достатъчно надеждна експертиза в рамките на отделните медицински специалности, както и да получава информация за новостите, практическите и теоретически постановки по дадени въпроси и да се запознава с представителното мнение на отделните групи от медицинското съсловие, формирани по специалности, по съответните зададени въпроси. В този смисъл изискване към лицата, които могат да бъдат определяни от министъра за национални консултанти, е те да бъдат хабилитирани лица. 
Що се отнася до ежегодното определяне на националните консултанти до края на месец ноември на предходната година, то това е едно от правилата, които наредбата въвежда. То е свързано с предоставената от наредбата възможност в определен срок в рамките на предходната година лечебните заведения, висшите училища, както и други организации и отделни лица да отправят до МЗ предложения за определянето на дадено лице за национален консултант.
Във връзка с посоченото дотук намирам за необходимо да спомена, че на официалния сайт на Министерството на здравеопазването е поместен проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за консултантите, като срокът за обсъждането й изтича в края на настоящата работна седмица. Проектът е изготвен и поместен на сайта преди встъпването ми в длъжност като министър. При необходимост срокът за обсъждане на проекта ще бъде удължен или евентуално преработеният проект ще бъде поместен отново за ново обсъждане с цел констатираните в практиката проблеми при прилагането на наредбата да бъдат широко обсъдени и отстранени напълно.

Сподели в: