Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на Министерство на здравеопазването за
снабдяване с лекарствени продукти

1.06.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

 
       
До 2010 г. лекарствените продукти за лечение на пациенти с онкологични заболявания се осигуряваха централизирано от Министерство на здравеопазването по реда на Наредба № 34/2005 г. Този механизъм криеше редица недостатъци – ограничена възможност за прецизиране на количествата и видовете на лекарствените продукти за всяко лечебно заведение, забавяне пътя им до пациента, съмнения за корупционни практики и непрозрачност.
За централизирано снабдяване с лекарствени продукти за лечение на пациенти със злокачествени заболявания на основание сключени от министерството през 2010 г. договори са изплатени следните суми:
- 2010 г. – 48 435, 4 хил. лв.
- 2011 г. – 49 705,6 хил. лв.
С цел осигуряване на по-добро и ефективно лечение на всички нуждаещите се пациенти, Министерство на здравеопазването предприе действия в посока децентрализиране на доставките на лекарствени продукти.
От 01.03.2011г. започна финансирането на лекарствените продукти за пациенти с онкологични заболявания по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2011г. Лечебните заведения получиха прогнозни бюджети, в рамките на които след провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки закупуваха лекарствени продукти,като имаха възможност за по-точно планиране на необходимите видове и количества лекарства. С децентрализиране на доставките на лекарствените продукти за онкоболни се даде възможност за плавен преход към преминаване на тези лекарства към НЗОК от 01.01.2012г.
Съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2011 г. отчетените от лечебните заведения средства за лекарствена терапия на пациенти с онкологични заболявания са в размер на 47 335 хил. лв. Следва да се отбележи, че отчитането по Методиката за изминалата година за лечение на онкологични заболявания, започна за лечебните заведения през различни месеци на второто тримесечие на 2011 г. Отчетената дейност показва, че предвидените разходи не са надвишени.
В отговор на въпроса, каква политика на ценообразуване ще провежда Министерство на здравеопазването по отношение на тези лекарствени продукти, за да бъдат понижени цените им, Ви информирам следното:
Министерство на здравеопазването ще използва, както съществуващите към момента механизми, посредством които могат да бъдат мониторирани и регулирани цените на лекарствените продукти, така и ще направи предложения за промени в съществуващата нормативна уредба, с оглед оптимизиране на публичните разходи за осигуряване на лекарствени продукти.
Ще се използва механизма за служебна проверка на цените на лекарствените продукти, заплащани с публични средства, след изтичането на 1 година от образуването им. Служебната проверка се извършва в момента и ще бъде приключена до края на месец март, като в случай, че бъдат открити по-ниски цени на производител, това съответно ще доведе до намаляване и на образуваните цени на лекарствените продукти. Ще се използва и съществуващата нормативна възможност министерството и НЗОК да направят предложение за рефериране на определени групи лекарствени продукти до 4 – то ниво на АТС класификацията, което също ще доведе до намаляване на цените.
Оптимизиране на публичните разходи за лекарствени продукти ще се постигне и посредством използването на възможностите предвидени в чл. 45, ал.10 от Закона за здравното осигуряване, а именно договаряне с притежателите на разрешенията за употреба на отстъпки от стойността, на която НЗОК заплаща за съответните  лекарствени продукти.
В допълнение на тези съществуващи механизми Министерство на здравеопазването ще предложи процедурата по договарянето на отстъпки от страна на НЗОК да стане задължителна, като се даде съответната уредба и на договаряне на отстъпки по отношение на лекарствени продукти частично заплащани от НЗОК. По този начин ще се създаде работещ механизъм за договаряне на отстъпки, отчитайки спецификата на различните групи и нива на реимбурсиране на лекарствените продукти.            
 

Сподели в: