Върни се горе

ОТНОСНО: мерките за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурените лица

01.06.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   

    Във връзка със зададения въпрос относно предвижданите мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица, Ви информирам следното: 
   Необходимостта от предприемане на мерки в посока повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски е обсъждана многократно през последните години от отговорните за това институции в страната като проблем, който следва да бъде разрешен. 
    За съжаление този проблем е комплициран, защото е свързан от една страна с избрания от законодателя модел на солидарна система на здравно осигуряване, в който една голяма група български граждани се осигуряват за сметка на държавата, а от друга – тъй като съгласно чл. 41 от ЗЗО събирането на здравните осигуровки е задължение на НАП, а не на Министерството на здравеопазването и/или НЗОК, за да бъде в оперативните правомощия на министерството да предлага бързи и ефикасни мерки за решаването му. Между посочените институции и НАП е необходимо създаването на отлична координация, чрез която да бъде подпомаган, доколкото е възможно, процеса по събиране на здравните вноски. 
    Във връзка с втория аспект заслужава да бъде отбелязано, че в рамките на мандата на настоящото правителство бяха въведени някои законови мерки, които са ефективна стъпка в посока въвеждане на ред и повишаване на контрола върху заплащането на здравноосигурителни вноски. 
   Така например с последната промяна на ЗЗО се въведе възможността българските граждани, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, както и лицата с двойно гражданство, да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година и за всяка следваща календарна година в случай, че подадат предварително заявление до НАП за това. Тази мярка ще отграничи ясно групата на тези лица от останалите задължително здравноосигурени в страната. 
   Друга предприета мярка доведе до това, че понастоящем правата на задължително здравноосигурените лица извън тези, които пребивават в чужбина, се прекъсват, ако те не са внесли повече от три месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказване на медицинската помощ, и съответно се възстановяват при условие, че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски в последните 36 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната в периода на прекъсването помощ не се възстановяват. 
   Значително са повишени глобите за невнасяне на здравни осигуровки и непредоставяне на достоверна информация за дължимите вноски от страна на работодателите. 
    Както вече посочих, съгласно чл. 41 от действащия ЗЗО, осигурителните вноски по този закон се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП, откъдето ежедневно се прехвърлят в специална набирателна сметка на централното управление на НАП. Събраните в НАП суми от здравноосигурителни вноски се прехвърлят в съответната набирателна сметка на НЗОК до края на всеки работен ден. 
    В тази връзка изпълнителният директор на НАП изготвя и представя в МЗ и НЗОК информация за осигурените лица, за размера на събраните здравноосигурителни вноски и тенденциите за тяхната събираемост. В практически план ще се работи върху засилване на взаимодействието и координацията между посочените институции с цел постигане на резултати от така очертаните им законови правомощия. 
    В продължение на тези мерки, Министерството на здравеопазването разработи законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО, с който предлагаме промяна в чл. 264 от ДОПК. Промяната предвижда прехвърлителят на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, както и на някои други вещни права, а също и на собствеността върху моторни превозни средства, да бъде задължен да представя и удостоверение от НАП за липса на задължения за здравноосигурителни вноски за осъществяването на сделката. Предстои законопроектът да бъде внесен за разглеждане в МС. 
    В момента се обмислят и други предложения за евентуални промени в посока постигане на дисциплиниращ ефект и повишаване на събираемостта на здравноосигурителните. След окончателното им изготвяне, същите ще бъдат представени за обществено обсъждане.

Сподели в: