Върни се горе

ОТНОСНО: Гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

29.06.2012 г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИХАЛЕВСКИ,Във връзка с Вашия въпрос, Ви информирам:
 
Медицинското обслужване на населението следва да се разглежда комплексно по отношение на цялостната медицинска мрежа – спешна медицинска помощ, първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична помощ и болнична помощ.
 
Изискахме актуална информация от РЗИ - Смолян за състоянието на здравната мрежа и осигуряването на медицинското обслужване на населението в общините Девин, Борино и Доспат. Тя е следната:
 
В област Смолян ЦСМП разполага с девет филиала, от тях два са в Доспат и Девин. В Доспат има един мобилен и един стационарен екип с обща численост 19 човека и две линейки, в Девин – един реанимационен екип и един лекарски екип. Следва да се има пред вид че един реанимационен екип се състои от шест лекари, шест сестри и шест шофьори. Общата численост в Девин е 36 човека. Натовареността на екипите в Девин е средно 2,2 повиквания на работна смяна /12 часа/, т.е. много ниска, в Доспат – 2,1 повиквания на смяна. При тази натовареност е видно, че те имат даже неизползван капацитет да гарантират потребностите от спешна медицинска помощ за населението, както и спешен медицински транспорт до областната болница при необходимост.
 
Останалата извънболнична медицинска помощ се осигурява от:
16 общопрактикуващи лекари (ОПЛ) – 2 в община Борино, 7 в община Девин и 7 в община Доспат; 5 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ само в гр. Девин по нервни болести, хирургия, педиатрия, ендокринология и болести на обмяната, кардиология;
„Медицински център 1 – Девин”, ЕООД, гр. Девин, осъществяващ дейност по 12 медицински специалности, с клинична лаборатория и дежурен кабинет;
Денталната медицинска помощ - 3 амбулатории за първична дентална помощ – индивидуални практики в община Борино, 10 индивидуални и 1 групова практики в община Девин и 5 индивидуални практики в община Доспат;
 
Състоянието на болничното обслужване в момента е следното:
 
„Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Девин”, ЕАД, гр. Девин, с едноличен собственик на капитала - община Девин, има издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 17.02.2011г. Във връзка с декларация от 30.06.3011г. на д-р Костадин Калайджиев, изп. директор на „МБАЛ – Девин”, ЕАД, гр. Девин, постъпила в МЗ чрез РЗИ – Смолян, че лечебното заведение временно прекратява дейността си, поради финансови затруднения, МЗ е информирало РЗИ за възможните законосъобразни действия.
Предвид спецификата на района, в това число относителна отдалеченост от областния център, ниво на икономическия статус на населението, недобра инфраструктура са извършвани множество анализи на дейността, ресурсите и възможностите за бъдещото развитие и е обсъждана възможността за разкриване на филиал на областната болница в гр. Девин с две отделения, съответно по специалностите вътрешни болести и педиатрия.
С писмо на РЗИ – Смолян, вх.№ЛД-24/24.01.2012г., сме уведомени, че в продължение на повече от 6 месеца „МБАЛ – Девин”, ЕАД, гр. Девин, не е възобновила дейността си, поради което са налице обстоятелствата по чл.51, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), съгласно които министърът на здравеопазването може да отнеме разрешението за осъществяване на лечебна дейност. Към този момент обаче, въпреки това, не е отнето разрешението за дейност с оглед продължилите обсъждания на възможностите за развитие. Последните ни проучвания показват, че хоспитализациите на лица от тези общини в областната болница, в периода в който не функционира болницата в Девин са увеличени с 95%, т.е. на населението от тези общини е гарантирано необходимото болнично лечение. Освен това, по данни на Директора на ЦСМП гр. Смолян , няма случаи на неосъществен транспорт от ФСМП по какъвто и да е повод през последното тримесечие на 2011 г. и първо тримесечие на 2012 г.
При проведена работна среща с председателя и членове на Общински съвет – Девин и Комисията по здравеопазване в общината, организирана от РЗИ – Смолян на 19.03.2012г е постигнато съгласие за създаване на МЦ с легла. МЗ е създало възможните предпоставки за финансиране по Европейски проекти като е  включило  болницата в Девин като резервна в „Допълнението на концепцията за развитие на болничната помощ“ . При изпълнение на останалите условия, които са от компетенциите на Общинския съвет, би могло да кандидатстват по Оперативна програма „Регионално развитие”, Компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове” насхема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”
Министерство на здравеопазването изразява готовност за съдействие и подкрепа на всяка инициатива на местното самоуправление, която ще подобри достъпа до медицинско обслужване на населението в общините Девин, Борино и Доспат.

Сподели в: