Върни се горе

ОТНОСНО: Изразходване на 50 млн. лв. от Министерството на здравеопазването, трансферирани от Националната здравноосигурителна каса

27.07.2012 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,   

    Във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви предоставям следната информация:         
      С ПМС № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., е утвърден бюджета на Министерство на здравеопазването за 2012 г., в който са предвидени „получени трансфери” между бюджетни сметки, в размер на 100,0 млн. лева. Същата сума е предвидена в разходната част на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., като е уточнено, че се предоставят трансфери на Министерство на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от министерството. 
     В изпълнение на цитираните нормативни актове, през първото шестмесечие на годината от НЗОК към министерството са трансферирани 50.0 млн. лева. По видове доставки и дейности, трансферираните суми към 30.06.2012 г. са разходвани, както следва: 
- За централни доставки на лекарствени продукти и медицински изделия - 9,9 млн. лв. 
- За дейности по реда на методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2012 г. – 28,2 млн. лв. Стойността не е окончателна, тъй като плащанията за второ тримесечие ще се извършат след обработване на всички предоставени отчети от лечебните заведения. 
- За дейностите на Център „Фонд за лечение на деца” – 4,1 млн. лв. 
- За дейностите на Център „Фонд за асистирана репродукция” – 6,5 млн. лв. 
- За дейности по трансплантация, заплащани по реда на Наредба № 29 от 2007 г. за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация – 1,0 млн. лв.  

Сподели в: