Върни се горе

ОТНОСНО: Ангажименти на Министерство на здравеопазването по Закона за ветераните от войните

27.07.2012  г.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМИ Г-Н НАЙДЕНОВ И Д-Р ЖЕЛЕВ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,               

    Във връзка с поставения въпрос, Ви информирам:                 
    С моя заповед беше създадена работна група със задача да изготви проект на списък и ред по който  ветераните от войните ползват медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, съгласно чл. 4,т.2. от Закона за ветераните от войните,   с представители на Съюза на ветераните от войните и с представители на МФ и МО.        
    Съобразили сме се както със заявените потребности от Съюза на ветераните във войните, така и с наличните механизми за реализация на правата им, а също и с финансовия ресурс. Успоредно с тази група се работеше и в МО. Беше изготвен проект на изменение на Правилник за приложение на Закона за ветераните от войните, съобразно който се въвеждат два механизъма за реализация на правата им:  
- финансиране на част от потребностите чрез Министерство на здравеопазването по „Методика за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ през 2012 г.
    Съгласно § 58, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г. Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването. Настоящата Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2012г. в момента субсидира отдиха на ветераните от войните веднъж годишно, във връзка с чл.4, ал.3 от Закона за ветераните от войните. Изготвен е проект на изменение и допълнение на методиката и въпрос на процедурно време е да се въведе, МЗ в рамките на бюджета да финансира: поставяне на изкуствени стави и импланти при оперативни процедури в условията на спешност; поставяне на очни лещи при оперативно отстраняване на катаракта; прилагане на меш /платно при хернии;  медико-диагностични дейности/скенер и ЯМР с прилагане на контраст/; 
- финансиране чрез МТСП и по-точно чрез АСП на актуализиран списък с лекарства и дентални дейности – „зъбопротезиране, в случаи на първоначално поставяне на протези или изготвяне на нова протеза - веднъж на 3 години“.             
    Изменението на Правилника заприложение на Закона за ветераните от войните, което вече е прието с Постановление№142 на  МС от 05.07.2012 г., предвижда съвместна наредба на Министъра на здравеопазването, Министъра на социалните грижи, Министъра на отбраната и Министъра на финансите с която ще се актуализира списъка с лекарствата и ще се уредят денталните зъбопротезни дейности за ветераните.  
    До настоящия момент финансиране на дейностите чрез бюджетите на общините се реализира чрез Наредба № 17 от 26.09.2000г и включва осигуряване на лекарствени продукти. Промяната на механизъма на осигуряване на лекарства чрез АСП е продиктувана от обстоятелството, че МФ е констатирало множество нарушения в общините, поради което е преценено за удачно, че чрез Агенцията за социално подпомагане има възможност за ясни контролни механизми за предотвратяване на нарушенията и злоупотреба с обществени средства. Тази „Наредба“ също има вече готов проект и въпрос на процедурно време е да се публикува със сила от 1 юли, каквото е изискването на Закона за ветераните от войните.    

Сподели в: