Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ

27.07.2012

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
УВАЖАЕМИ Г-Н МИХАЛЕВСКИ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,   

    Във връзка със зададеното питане относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ в малките населени места, и по-точно област Смолян, Ви информирам следното: 
    Конституционното право на гражданите за досъп до медицинска помощ се урежда чрез основополагащите здравни закони – ЗЛЗ, ЗЗ, ЗЗО, ЗЛПХМ и други. От тях произтичат редица нормативни актове, които уреждат достъпа, основните пакети извънболнична и болнична помощ, изисквания към качеството на различните видове медицинска помощ – спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ. Здравното законодателство е съобразено с изискванията на времето и Европейското развитие – гражданите не просто да получават болнична помощ, но съвременна, качественна и не на последно място високотехнологична болнична помощ. За тази цел Законът за лечебните заведения е предвидил «нива» на болничната помощ, както и създаването на медицинските стандарти в които се поставят ясни критерии за качество на медицинската помощ, включително и за всяко ниво болнична помощ. Също така е предвидена и наредба за достъпа до медицинска помощ, която предвижда свободен избор и достъп до лечебните заведения.     
    Ето защо, при отговора ми относно гарантирането на достъпа в общините Девин, Борино и Доспат подчертах, че осигуряването на медицинско обслужване на населението следва да се разглежда комплексно по отношение на цялостната медицинска мрежа – спешна медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична помощ. Освен подробният ми отговор за устройството на медицинската мрежа в предходния въпрос, ще допълня, че в облас Смолян Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) разполага с девет филиала, които осигуряват спешна медицинска помощ и медицински транспорт на населението от всички населении места до областната болница или до останалите болници – в гр. Мадан и гр. Златоград. Тези болници са също многопрофилни и осигуряват медицинско обслужване съответно по 15 и 14 медицински специалности, които са основни и важни за населението от такъв тип населении места. В град Смолян функционира и Център за психично здраве с адаптирана към съвременната политика в областта на психичното здраве структура – с дневен стационар, и с разкрити отделения за пациенти нуждаещи се от различна степен на зависимост от грижи. Не следва да се пренебрегва и извънболничната мрежа, която е с около 24% над потребностите заложении като база в националната здравна карта. 
    Що се отнася до областната болница, тя е с много добра ресурсна обезпеченост, с някои проблеми по отношение на специалистите от някои специалности, но този проблем стои на вниманието ни и ние предприемаме мерки, включително и нормативни, за стимулиране на специализацията на лекарите. Не случайно и с оглед стратегическото й значение за населението от областта МБАЛ «Братан Шукеров» беше включена за финансиране по Оперативна программа към МРРБ. Като първа резерва е включена и болницата в гр. Златоград за финансиране също по Оперативна программа към МРРБ. За Девин Ви запознах, че е включен също като резерва в «Допълнението на концепцията за развитие на болничната помощ», което дава възможност да кандидатстват по Оперативна программа «Регионално развитие» в случай, че Общинският съвет създаде предпоставки. 
    Искам да подчертая, че Министерство на здравеопазването е в тясно взаимодействие с общинските ръководства и оказва методична помощ чрез регионалните си структури при всички случаи на констатирани проблеми относно функционирането на болниците, като съгласуваме нашите действия с общинските.

Сподели в: