Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на МЗ за повишаване на възнагражденията на работещите в системата на спешна медицинска помощ.

05.10.2012 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ДОКТОР САХЛИМ,

    Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно политиката на МЗ за повишаване на възнагражденията на работещите в системата на Спешна медицинска помощ, Ви уведомявам следното: 
    Със встъпването си в длъжност обещах заплатите на работещите в Центровете за спешна медицинска помощ да бъдат увеличени. След направените разчети и оценка на състоянието на системата на база на вътрешно преразпределение на бюджета на Министерство на здравеопазването бяха осигурени средства за увеличение с 18% на средствата за работни заплати на работещите в центровете за спешна медицинска помощ. Това реално е първото увеличение от 4 години. С ПМС № 108/07.06.2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РепубликаБългария за 2012 г. и мои Заповеди от 25.06.2012г. бюджетите на всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната, в частта за заплати и осигуровки бяха увеличени точно с 18%, считано от 01.06.2012г. 
    Следва да се има предвид, че начина на формиране на заплатите в Центровете за спешна медицинска помощ, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването става съгласно „Наредбата за структурата и организацията на работната заплата“. Брутната работна заплата се състои от основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда и допълнителни трудови възнаграждения, които включват: клас прослужено време; нощен труд; труд на национални празници; извънреден труд.; платен годишен отпуск и други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.
    Увеличението на средствата за работни заплати, включва всички елементи на брутната работна заплата и е в размер на 18% за всички Центрове за спешна медицинска помощ. 
    Вътрешното разпределение на средствата за работна заплата в отделните ЦСМП се осъществява съгласно вътрешни правила за организация на работните заплати при осигурена възможност за стимулиране на работещите на база на оценка на обема, качеството и постигнатите резултати от дейността. 
    Предоставям на Вашето внимание справка за осигурените средства за работни заплати на Центровете за спешна медицинска помощ.  

Сподели в: