Върни се горе

Относно: Данни за броя на децата, страдащи от аутизъм

09.10.2013 г.


 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САХЛИМ,
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИЕВ,
 
           В отговор на Ваш въпрос, постъпил в Министерство на здравеопазването с вх. № 02-01-80/09.10.13г. за броя на деца с разстройства в развитието, които според МКБ са в клас V „Психични и поведенчески разстройства“, конкретно с аутизъм въз основа на данни от Националния център по опазване на здравето и анализи /НЦОЗА/, НЕЛК и отчети на специалисти по детска психиатрия, Ви информирам следното:

            С Наредба № 42 от 08.12.2004г. на министъра на здравеопазването, в сила от 01.01.2005г. се въведе Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето на населението – десета ревизия, като задължителен за използване бе определен тризначният код на болестите. По тази причина НЦОЗА не разполага с данни за децата с аутизъм, тъй като съгласно МКБ – 10, тази диагноза е с четиризначен код - F84.0 Детски аутизъм.

            Предоставяме Ви информация за деца с „Психически и поведенчески разстройства“ - клас V по МКБ-10, както и данни за F84 Генерализирани разстройства в развитието, част от които е Детски аутизъм. Видно от приложената таблица от НЦОЗА, хоспитализираните случаи по повод клас V Психични и поведенчески разстройства /F00- F99/ през 2012г. при деца на възраст от 0 до 17г. са 2 472, а по повод Генерализирани разстройства в развитието /МКБ10 - F84/ през 2012г. са 396 деца.
Под наблюдение на психиатрични заведения, клиники, отделения и амбулатории през 2012г. са 447 болни от генерализирани разстройства в развитието /МКБ10 - F84/.
С изменение и допълнение на Наредба № 42, в сила от 01.01.2013г., здравната и медико-статистическа информация ще бъде представяна с четиризначен код на болестите, което ще даде възможност през 2014г. за предоставяне на информация по четиризначен код и конкретно за Детски аутизъм.

            Информирам Ви още, че в Министерство на здравеопазването са утвърдени „Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с аутизъм и техните семейства“, приети на заседание на Ръководството на Министерството на 02.07.2013г.

Сподели в: