Върни се горе

ОТНОСНО: Реализиране на скринингова програма в областта на онкологичните болести по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

15.10.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДЖАФЕР,


Министерство на здравеопазването изпълнява проект СПРИ и се прегледай, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013г. Проектът стартира на 21 май 2009 г. и първоначалната му продължителност беше 17 месеца.

До сега са осъществени следните дейности по проекта:

ü  Избран е изпълнител за извършване на одит на проекта

ü  Изготвени са следните доклади и материали:

-          Анализ на сегашното състояние на извършването на скринингови прегледи в България и препоръки в областта на онкологичния скрининг;

-          Анализ на опита на страните, въвели скрининг през 70-те години на ХХ век и описание на добрите практики;

-          Критерии за контрол и оценка на скрининга според изискванията на ЕК и на Съвета на Европа;

-          Ръководство за добра клинична практика за скрининг на онкологичните заболявания – рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата.

ü  Към настоящия момент се създава Консултативния експертен съвет към проекта и в най-кратки срокове ще започне работа.

ü  Подготвени са тръжните документации и предстои провеждане на следните процедури за възлагане на обществени поръчки:

-          оформление и печат на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и на пакет документи, регламентиращи организацията на работа на цялостната кампания;

-          доставка на хардуер и разработка на софтуер за изграждане на информационна система – Национален скринингов регистър и система за известяване;

-          провеждане на информационни кампании.

След реализиране на гореописаните дейности предстои провеждане на скринингови изследвания за рак на млечната жлеза и маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола сред лица от целевите групи.

В процеса на изпълнение на проекта възникнаха следните непредвидени обстоятелства, които наложиха необходимостта от продължаване на периода, за който ще се осъществят дейностите по него:

·      Проектното предложение е подадено и разглеждано преди влизане в сила на изискването за пряк предварителен контрол (съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове), и поради това не е предвидено необходимото време за изпълнението му.

·      Възникна необходимост екипът за управление да извършва непредвидени по проекта дейности, свързани с подготовка на технически спецификации, тръжни документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, които първоначално не са били включени в проектното предложение.

·      Всички тръжни процедури, които бяха подготвени или бяха в процес на подготовка, следваше да бъдат преработени съгласно изискванията на влезлите в сила промени на Закона за обществените поръчки, публикувани в ДВ, брой 52, от 09.07.2010 г.

·      В Министерство на здравеопазването се извършиха структурно-организационни промени. Всяка смяна на политическото ръководство на министерството налага логични смени на официалния представител на институцията, на упълномощените представители за първи и втори подпис, изготвяне и подписване на нови декларации, които са неразделна част от документацията на проекта, както и уведомяване на Договарящия орган за настъпилите промени.

            Поради гореизброените причини първоначално определеният срок за изпълнение на проекта бе недостатъчен, което наложи удължаването му с 12 месеца, т.е. проектът следва да приключи на 21 октомври 2011г. Предвид цялостното удължаване на проекта, е удължено във времето изпълнението и на някои от дейностите.

            Независимо от възникналите закъснения, проектът се изпълнява съгласно изискванията на българското законодателство, и ръководството на Министерство на здравеопазването е убедено, че е възможно да се изпълнят целите на проекта и да бъдат постигнати заложените индикатори.

Сподели в: