Върни се горе

ОТНОСНО: Закъснение в приемане на подзаконов нормативен акт към Закона за здравето

29.10.2010 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 

В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви уведомявам следното:

Със Заповед № РД 09-418 от 8 юли 2010 г. на министъра на здравеопазването бе сформирана работна група, която разработи проект на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места. Проектът на наредбата бе одобрен от Политическия кабинет на Министерство на здравеопазването, след което бе публикуван на електронната страница на министерството. След изтичане на 14 дневния срок, през който не постъпиха мнения и предложения от физически или юридически лица, проектът на наредбата бе изпратен за междуведомствено съгласуване. Получените бележки от три министерства бяха обсъдени и отразени в проекта на наредбата. Забавянето с приемането на Постановлението от Министерския съвет се дължи на закъснение при междуведомственото съгласуване и други бюрократични пречки, които са преодолени. Към момента нямам информация за лобистки интереси. Надяваме се наредбата да бъде включена в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 10 ноември 2010 г.

Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на проекта на наредбата в едномесечен срок от влизането и в сила, обособените самостоятелни помещения и заведенията, в които се допуска тютюнопушене, следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата. Считаме, че този срок, съчетан с шестмесечния период след влизането в сила на промените в чл. 56 от Закона за здраве, е достатъчен за изпълнение на изискванията.  

Сподели в: