Върни се горе

ОТНОСНО: Проблемите, тенденциите и перспективите за развитие на спешната помощ в Република България

29.10.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

 

            Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви информирам следното:

За решаването на тези проблеми Министерство на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния, в рамките на който ще бъде проведено обучение на всички работещи с ЦСМП – лекари, специалисти по здравни грижи и шофьори. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 31.12.2011г. а общата стойност на осигурените средства е 6 258 000 лв.

Освен това в момента работна група в Министерство на здравеопазването и представители на Български лекарски съюз подготвят пакет от нормативни документи, регламентиращи структурата и организацията на спешната медицинска помощ. Към момента е изготвен медицински стандарт „Спешна медицина” и актуализация на Правилника за устройството и дейността на ЦСМП. С правилника се въвежда система за атестация на Директорите на ЦСМП, в рамките на която до м.март 2011г. ще се извърши пълен преглед на 28-те центъра за спешна медицинска помощ.

В процес на разработване е нова наредба за организацията на спешната медицинска помощ, което да уреди отговорностите на всички структури в системата на здравеопазване – общопрактикуващи лекари, специалисти в извънболничната помощ, болници и ЦСМП по оказване на медицинска помощ на лица със спешни състояния и връзките и взаимодействията между тях. Целта е да се интегрират и регулират всички структури и дейности в системата на здравеопазване по отношение на спешната медицинска помощ и да се скъси максимално времето за обслужване на спешно болните при спазване на стандарти за качество и безопасност.

Едновременно с това се цели максимално разтоварване на центровете за спешна медицинска помощ от осъществяваните в момента несвойствени дейности на максимално ефективно използване на наличния ресурс за същинската им функция.

            Разбира се, реализацията на тези дейности следва да е съпроводена със съответен финансов ресурс. За целта Министерство на здравеопазването извършва анализ на необходимите средства по Програма „Спешна медицинска помощ”, по която се финансира на дейността на ЦСМП, като едновременно с това се предвиждат мерки за въвеждане на строг контрол по отношение на разходването на средствата и ресурсите.

Предвижданите мерки за оптимизиране на системата за спешна медицинска помощ ще се осъществяват в общият контекст на провежданата здравна реформа в условията на открит диалог със всички заинтересовани страни.

Сподели в: