Върни се горе

Относно:  Функционирането на позитронно-емисионния томограф в Университетска болница "Св. Марина" - Варна

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМИ  ДОКТОР  ЖЕЛЕВ,

 

         Във отговор на поставения от Вас въпрос,  Ви информирам следното:

         В съответствие с действащото в страната законодателство Министерство на здравеопазването предоставя субсидии на лечебните заведения за болнична помощ, в това число и на  МБАЛ “ Света Марина ” ЕАД, гр. Варна, за дейности, за които със закон или друг нормативен акт е предвидено да се финансират от държавния бюджет, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

         В този смисъл дейността на лечебното заведение по извършване на диагностични изследвания с РЕТ/СТ апаратура, се финансира от МЗ по единен ред и критерии, съгласно годишна методика и договори за субсидиране на болниците.

         С оглед гарантиране на осъществяването  на  дейностите на лечебните заведения, финансирани от министерството, в съответствие с установената бюджетна процедура,  от  министъра на здравеопазването е изготвено предложение до министъра на финансите за вътрешни компенсирани промени за осигуряване на допълнителни средства за болниците в рамките на бюджета на министерството за 2010г.

         

         След утвърждаване на предложените промени и съобразно определените месечни лимити за разход, Министерство на здравеопазването незабавно ще преведе дължимите суми на болниците  за извършени дейности,  в това число и за диагностични изследвания с РЕТ/СТ апаратура.

 

 

 

 

 

                

Сподели в: