Върни се горе

ОТНОСНО: Откриване на процедури за продажба на терени и на незавършен хирургичен блок на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"-гр. Велико Търново

03.12.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛИКОВ,


Многопрофилна областна болница „Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, е лечебно заведение, търговско дружество с държавно и общинско участие в капитала, включено в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационния контрол. Съгласно чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационния контрол продажбата на недвижими имоти от дружество, включено в списъка по чл. 3, ал. 1 от закона, се извършва след решение на Министерския съвет или Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество до Министерския съвет или до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

В случай, че решението за продажба е прието от Министерския съвет, тя се извършва от търговското дружество по реда, предвиден с Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала. В останалите случаи продажбата се извършва от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационния контрол.

До момента в Министерството на здравеопазването не са постъпвали материали или информация за предприети действия за започване на процедура по продажба на недвижим имот – собственост на лечебното заведение, включено в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационния контрол. Благодаря.

Сподели в: