Върни се горе

ОТНОСНО: Въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г.

04.02.2011 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,


Във връзка със зададения въпрос относно създаването на клинични пътеки за долекуване през 2011 г., Ви информирам:

            Новото Ръководство на Министерство на здравеопазването, завари следните обстоятелства:

  1. Наредба за допълнение на Наредба №40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, от 15.06.2010г., в сила от 21.06.2010г., издадена от министъра на здравеопазването, в която са приети четири клинични пътеки за долекуване в областта на вътрешните  заболявания, след хирургични интервенции, след травми и заболявания на централната и периферната нервна система и четвърта - продължително лечение при вътрешни заболявания.
  2. Успоредно с това – извършена подготвителна дейност за създаване на структури, които имат възможност да поемат дейността по долекуване и продължително лечение. Тази подготвителна дейност е извършена и във връзка с необходимостта спешно да се разработят проекти за финансиране на долекуването и продължителното лечение по Оперативна програма  „Регионално Развитие” на МРРБ. В същия този период е направено допълнение към Концепцията за преструктуриране на болничната помощ от Министерския съвет и е заложено като  приоритет „Подобряване възможностите  за долекуване и продължително лечение на населението” като са заложени критериите за болниците които могат да кандидатстват за финансиране.
  3. Приет ЗЛЗ с изисквания в кратки срокове да се пререгистрират лечебните заведения за болнична помощ с определяне нива на компетентност, както и да се издадат множество нормативни актове във връзка с това и с подготовката на НРД 2011 г. В следствие на това се наложи преработване на всички медицински стандарти и прецизиране на параметрите за нивата на компетентност в тях.
  4. Успоредно на всичко това се извършваше и остойностяване на клиничните пътеки от Консултативния съвет към Министерство на финансите.

               Тези обстоятелства и краткият срок за извършване на посочените дейности поставиха пред нас задачата за приоритетно решаване на заварените проблеми. За нас беше от голямо значение въпросът за адекватно определяне нивата на компетентност на структурите за активно лечение с оглед пререгистрацията и сключването на договори с НЗОК, което е нелек процес. В този период не съществуваше технологично време  за разработване на медицински стандарти за долекуване и продължително лечение, които са база за качество на тази дейност, както и необходима предпоставка за нейното адекватно остойностяване. В тази връзка е и нашето решение да се отложи въвеждането на публикуваните вече четири клинични пътеки.

Безспорен е фактът че има застаряване на населението, че има нужда от долекуване и продължително лечение. От всички анализи на здравната система винаги произтичат основните изводи които Вие всички многократно сте чували – излишък на легла за активно лечение/терапевтични и хирургични/, като същевременно се явява  недостиг на легла за интензивно лечение, недостиг на легла за долекуване и продължително лечение.

      Така разбирам и Вашият въпрос – Вие изразявате подкрепа в полза на потребността от развитието на долекуването и продължителното лечение.

Бих искал да отбележа, че получаването на средствата по Оперативните програми за регионално развитие за долекуването е важно условие забъдещите необходими промени в здравната система. Освен това, при извършената пререгистрация на лечебните заведения за болнична помощ, ние се опитахме да компенсираме тези клинични пътеки  като регистрирахме заявената от болниците дейност по рехабилитация, за която има гарантирано финансиране.

 

Сподели в: