Върни се горе

ОТНОСНО: Децентрализация на търговете на лекарства за онкоболните и хората на хемодиализа

18.02.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

През тази година МЗ предприе действия за децентрализиране на търга за лекарствени продукти за онкоболни и пациенти на хемодиализа по Наредба № 34/2005г. Целта на промяната е да се осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до тези медикаменти. Осигуряването им чрез централизиран търг от МЗ крие редица недостатъци – недостатъчна възможност да се определят количествата и видовете на лекарствените продукти за всяко лечебно заведение, забавяне пътя им до пациента, съмнения за корупционни практики и непрозрачност. Причина за тези недостатъци е административното ръководене на процеса. За да се премахнат тези недостатъци, през тази година болниците сами ще определят точно какви лекарства да купят от Позитивния лекарствен списък, съобразно потребностите на своите пациентите. Освен това с децентрализацията се създава реална възможност на търговете по места да се явяват повече участници, което ще доведе до по-засилена конкуренция и до условия за намаляване на цените на лекарствените продукти.

Новите правила за осигуряване на лекарствени продукти от лечебните заведения ще започнат да работят от 01.03.2011г. До сключването на договори за доставка на лекарствени продукти от всички болници, МЗ ще продължи да осигурява лекарства по досегашния ред. По този начин ще бъдат осигурени лекарства за онкоболни и пациенти на диализно лечение, ако има обжалвания по проведените тръжни процедури на лечебните заведения.

Правно основание за децентрализирането на тръжната процедура на МЗ се дава в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. и в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Там е предвидено, че Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет или чрез трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.

Сподели в: