Върни се горе

ОТНОСНО: Невъзможността да се завърши специализация по "Обща медицина" на лекарите в Република България

11.03.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КЪРДЖАЛИЕВ,


Министерството на здравеопазването е уведомено за проблеми, свързани с обучението за придобиване на специалност „Обща медицина”. Като основен проблем е определена липсата на акредитирани за обучение за придобиване на специалност „Обща медицина” практики (индивидуални или групови). В тази връзка предлагам на Вашето внимание следното:

Условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност „Обща медицина” са определени в Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в Наредба № 15/2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари. В тези нормативни актове е регламентирано, че най-малко 6 месеца от практическото обучение за придобиване на специалност „Обща медицина” се провежда в акредитирана за обучение амбулатория за първична медицинска помощ.

През последната година нормативната уредба, определяща условията и реда за акредитация на лечебните заведения, беше променена. Законът за лечебните заведения определи, че лечебни заведения, които желаят да получат оценка, за да могат да провеждат практическо обучение на студенти или специализанти следва да акредитират както цялостната си медицинска дейност, така и отделните медицински дейности. Законът също определи, че за акредитационната процедура се заплащат такси, определени в тарифа на Министерския съвет. Посочените законови изменения наложиха необходимост от съответни изменения в подзаконовата нормативна уредба, които доведоха до забавяне на процеса по акредитация на лечебните заведения.

Необходимите промени в подзаконовия нормативен акт, регламентиращ критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и условията и реда за осъществяване на акредитация и организацията на дейността на Акредитационния съвет – Наредба № 18 от 20 юни 2005г. са обнародвани на 01.02.2011г. в Държавен вестник. Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, определяща държавната такса за процедурата по акредитация е обнародвана в Държавен вестник бр. 16 от 22.02.2011г.  При изготвянето й са взети предвид изразените съображения относно размера на таксата за акредитация на индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ.

Акредитационният съвет възстанови работата си и приоритетно ще бъдат разгледани заявленията за акредитация на индивидуалните и групови практики с цел даване на възможност за продължаване на обучението за придобиване на специалност „Обща медицина“.

Сподели в: