Върни се горе

ОТНОСНО: Идеите за нова Концепция за спешната медицинска помощ в Република България

25.03.2011 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Д-Р САХЛИМ,


Осигуряването на безотказен достъп на населението до спешна медицинска помощ е първостепенна грижа и задължение на държавата.

Значението на системата за спешна медицинска помощ в този контекст е не само голямо, но и ще нараства. Тенденцията на съвременната патология и характеристика на здравното състояние на населението е такава, че все повече и по често ще изисква решаване на критични състояния (сърдечно-съдови, неврологични, травматизъм и т.н.).

Предвид изискванията за предоставяне на  качествена медицинска помощ, оптимизацията в системата за спешна медицинска помощ с цел подобряване достъпа до спешна медицинска помощ, повишаване на качеството на обслужване в нея, както и осигуряване на навременност на тази помощ няма алтернатива.

Всичко това означава работа в посока на структуриране на система за спешна медицинска помощ, която да отговори на съвременните изисквания за осигуряване на достъпна, навременна и най-вече качествена медицинска помощ.

В процес на разработване е и нова концепция за организацията на спешната медицинска помощ, което да уреди отговорностите на всички структури в системата на здравеопазване – общопрактикуващи лекари, специалисти в извънболничната помощ, болници, центрове за спешна медицинска помощ и връзките и взаимодействията между тях. Изготвените предложения за  развитие на системата на спешна медицинска помощ ще бъдат основани на използване на добрите практики на държавите от ЕС и насочени към подобряване на нейната ефективност, доближаването до гражданите и повишаване информираността на гражданите за нея.

На базата на концепцията ще се изготви съответния пакет от нормативни документи, регламентиращи структурата и организацията на спешната медицинска помощ.

Целта е да се интегрират и регулират всички структури и дейности в системата на здравеопазване по отношение на спешната медицинска помощ и да се скъси максимално времето за обслужване на спешно болните при спазване на стандарти за качество и безопасност.

Едновременно с това се цели максимално разтоварване на центровете за спешна медицинска помощ от осъществяваните в момента несвойствени дейности и максимално ефективно използване на наличния ресурс за същинската им функция.

 

Предвижданите мерки за оптимизиране на системата за спешна медицинска помощ ще се осъществяват в общият контекст на провежданата здравна реформа в условията на открит диалог със всички заинтересовани страни.

 

Сподели в: