Върни се горе

ОТНОСНО: Увеличение на работните заплати на медицинските сестри в МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин

01.04.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИХОВ,


„Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка” АД, гр. Видин е самостоятелно търговско дружество. Капиталът на дружеството е разпределен между държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, община Белоградчик, община Бойница, община Брегово, община Видин, община Грамада, община Димово, община Кула, община Макреш, община Ново село, община Ружинци и община Чупрене. Търговското дружество се управлява от съвет на директорите в състав: Цветан Иванов Василев, Пламен Тодоров Филипов и Любомир Димитров Куманов.

 Съгласно  Закона за лечебните заведения, управителните органи на лечебното заведение ръководят и отговарят за цялостната му дейност, като изпълнителните директори на болниците: управляват лечебното заведение, представляват го пред трети лица и са  работодатели  на всички работещи в него. Те сключват трудовите договори с работниците и служителите, в които от своя страна се определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 69, ал. 2, т. 9 от Закона за лечебните заведения, изпълнителният директор на лечебното заведение е този, който обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпросите, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

От всичко гореизложено е видно, че в правомощията на изпълнителния директор на лечебното заведение, а не в правомощията на министъра на здравеопазването е да определя и съответно да увеличава размера на трудовите възнаграждения на медицинските сестри, работещи в едно самостоятелно търговско дружество, каквото е «Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД.

Съгласно приети и утвърдени правила за работна заплата в МБАЛ ”Света Петка” АД от 01.10.2008г. 58% от всички постъпления на дружеството формират фонд работна заплата.

Независимо от факта, че основната работна заплата на медицинските сестри е 280 лева, те получават за дейности свързани с работа по клинични пътеки допълнително материално стимулиране, което е  част от месечното им трудово възнаграждение, в резултат на което средната брутна работна заплата е 480 лв. за 2010г.

От предоставената ми подробна информация по отделения на лечебното заведение, заплатата варира от най-ниска стойност 395 лв. в кожно отделение до  805 лв. в спешно отделение.

 Имам уверение от изпълнителния директор, че Съветът на директорите е обсъждал ситуацията с работните заплати в дружеството. Изчаква се приключване на първото тримесечие и на следващото заседание ще бъде взето решение за преразглеждане размера на основните трудови възнаграждения на всички работещи в лечебното заведение, съобразно реализираните приходи.

Сподели в: