Върни се горе

ОТНОСНО: Размера на прогнозните бюджети на болници в град Дупница

01.04.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖА МАНОЛОВА,По силата на Разрешение с № 73/14.03.2011 г., „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД, град Дупница осъществява лечебна дейност по 23 медицински специалности. В болницата са разкрити 10  отделения с легла и 3 отделения без легла. В съответствие с конкретните приложими медицински стандарти, 8 от отделенията на болницата са с ІІ ниво на компетентност и 2 са с І ниво на компетентност.

Освен това, в 3 от отделенията с определено ІІ ниво на компетентност по съответния стандарт, се осъществяват и дейности по 7 други специалности, и тези дейности отговарят на изискванията за І ниво на компетентност.

„Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – 2003” ООД, град Дупница осъществява дейност по 22 медицински специалности в изпълнение на Разрешение с № МБ-288/14.03.2011 г. В тази болница са разкрити 9 отделения с легла и 3 отделения без легла, като 8 отделения са с ІІ ниво на компетентност по съответните медицински стандарти и 1 отделение е с ІІІ ниво на компетентност. В 3 от отделенията с ІІ ниво на компетентност се осъществяват дейности и по още 6 медицински специалности, като 3 от тях отговарят на изискванията за ІІ ниво на компетентност и 3 – на изискванията за І ниво, съгласно съответните приложими медицински стандарти.

Ако обърнем внимание на гореизложеното ще видим, че в „МБАЛ „Св. Иван Рилски - 2003” ООД се осъществяват повече дейности, които отговарят на изискванията за дейност, извършвана в болнично звено с ІІ ниво на компетентност, а и една с ІІІ ниво, в сравнение с общинската болница.

НЗОК определя за всяка районна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци, а районните каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.

Според ал. 4 на чл. 5 от бюджетния закон на касата, за определяне на прогнозните стойности за медицинската дейност на болниците и техните корекции, Надзорният съвет приема специални правила. Аналогична разпоредба се съдържа и в Постановление № 304 от 17 декември 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО.

Правилата са приети с Решение № РД-НС-04-7/31.01.2011 г. на Надзорния съвет на НЗОК. Те въведоха няколко нови принципа на определяне и разпределение на финансовия ресурс за болнична помощ, неприлагани досега в практиката на НЗОК. Сред тях е и правилото прогнозната стойност да се определя от РЗОК по мотивирано предложение на всяко лечебно заведение. По този начин правилата изискват реално отразяване на осъществената вече от съответната болница дейност при определяне на финансовия й ресурс.

Освен това правилата предоставят възможност за прехвърляне на суми от управителните органи на болниците между отделните месеци в рамките на отчетните тримесечни периоди, както и между самите отчетни периоди. Така те създават предпоставка за реално участие на управителните болнични органи в процесите по определяне и изразходване на финансовия ресурс.

Сподели в: