Върни се горе

ОТНОСНО: Освобождаването на управителя на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" ЕООД, гр. Перник

01.04.2011 г.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н НАЙДЕНОВ,


Съгласно българското законодателство и договора за възлагане на управлението, като министър на здравеопазването, в качеството на представляващ държавата- едноличен собственик на капитала на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести- Перник” ЕООД, гр. Перник („СБАЛББ- Перник” ЕООД), имам правото да избирам и освобождавам управителя на лечебното заведение. В конкретния случай освобождаването е свързано с реализиран незадоволителен финансов резултат при управлението на дружеството. Налице е тенденция на завишаване на краткосрочните задължения към доставчици през последните две календарни години. Съществен проблем, касаещ финансовата стабилност на лечебното заведение е състоянието на декапитализация, като в нарушение на разпоредбите на търговския закон, собственият капитал на лечебното заведение продължава да е отрицателна величина, въпреки регистрираната минимална печалба за финансовите 2008г. и 2009г.

 

Изборът и назначението на управител на еднолично дружество- лечебно заведение се извършва чрез провеждането на конкурс по реда предвиден в Наредба №9/ 2000г. на Министерство на здравеопазването, като по изключение управител може да бъде назначен до провеждането на конкурс. Д-р Алексиев е освободен с Протокол от 25.02.2011г., влязъл в сила след вписване на промените в Търговския регистър- 18.03.2011г.

Във връзка с гореизложеното със Заповед от 07.03.2011г. публикувана в медиите съм обявил конкурс за възлагане на управлението на „СБАЛББ- Перник” ЕООД, който ще се проведе на 05.04.2011г.

 

Сподели в: