Върни се горе

ОТНОСНО: Разкриването на нови центрове за спешна медицинска помощ във Видинска област

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,

Съгласно действащите нормативни документи във всяка административна област се разкрива един Център за спешна медицинска помощ, който е юридическо лице със седалище административния център на съответната област и осъществява дейността си на нейната територия.

В област Видин има разкрит Център за спешна медицинска помощ, като към него са изградени  5 филиала за спешна медицинска помощ в градовете: Видин, Белоградчик, Кула, Брегово и Димово.

ЦСМП-Видин обслужва население от 108 067 души, разположено на  площ  от 3022 кв.км.

При настоящото териториално разпределение на филиалите на ЦСМП-Видин 89% от населението живее в населени места, отдалечени от филиал за спешна медицинска помощ по-малко от 20 км, а 98% са на разстояние под 30 км.. Това разпределение осигурява възможност за време за достъп до 20 минути в над 90% от случаите. Обслужването на населението се осъществява денонощно от 9 екипа, от които 1 реанимационен екип; 2 лекарски  екип за първа помощ; 5 долекарски екип за първа помощ и 1 транспортен екип.

Щатната численост включва 28 лекари, 66 медицински специалисти по здравни грижи и 82 души друг персонал, в т.ч. 53 шофьори.

Броят на санитарните автомобили е 17, всяка от които е оборудвана съгласно европейските стандарти с необходимата медицинска апаратура – кислородна инсталация,  дефибрилатор, аспиратор, респиратор, реанимационна чанта  и преносимо ЕКГ.

Броят на изпълнените повиквания през цялата 2010г. е 14 150, от които 11 200 за спешна медицинска помощ, т.е. средно 15 спешни повиквания на смяна за цялата област. Средната натовареност на 1 екип е 2,4 повиквания на работна смяна, като най-висока е натовареността на филиала в гр.Видин – 2,9 повиквания на смяна, докато за ФСМП Белоградчик натовареността е 0,9 повиквания на смяна, ФСМП-Кула и ФСМП-Димово – 1,8 повиквания на смяна и ФСМП-Брегово – 1,4 повиквания на смяна.

При настоящата структура и осигуреност с екипи на ЦСМП-Видин и данни за натовареност на екипите липсва обективна необходимост за разкриване на нови филиали на територията на Област Видин. В този случай усилията следва да бъдат насочени не към неефективно разрастване на структури, а към подобряване на организацията и качеството на оказваната медицинска помощ чрез обучение и мотивация на работещия персонал.

Именно в тази насока са целите, които си поставя Министерство на здравеопазването в разработения проект на Концепция за устойчиво развитие на системата за спешна медицинска помощ – осигуряване на равнопоставен достъп на всички български граждани до качествена спешна медицинска помощ, подобряване на функционирането и финансова, кадрова и материална устойчивост на системата.

За реализацията на тази концепция е необходим политически и обществен консенсус, който да се основа на факта, че добре функциониращата система за спешна медицинска помощ е един от основните елементи на сигурността на българската нация и държава.

Сподели в: