Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката спрямо здравеопазването във Видинска област

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,

Във връзка с постъпил в Министерство на здравеопазването въпрос относно политиката спрямо здравеопазването във Видинска област и перспективите пред МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, Ви предоставям следната информация:.2

 „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка” АД, гр. Видин е акционерно дружество, в което дялово участие имат и общините от Област Видин.

Лечебното заведение има разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 41 от 17.03.2011г. по 28 медицински специалности, които се осъществяват в 16 отделения с легла, 5 отделения без легла и 2 лаборатории. Според нивото на изпълнение на медицинските стандарти, две от отделенията с легла са с I–во ниво на компетентност, а останалите с II-ро ниво на компетентност.

Приходите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин се формират предимно от договори за оказана медицинска помощ с Националната здравноосигурителна каса. Част от приходите се използват за осигуряване на трудовите възнаграждения на работещите. В изпълнение на изискванията на Кодекса на труда, изпълнителния директор е информиран, че е необходимо да предложи за утвърждаване от Съвета на директорите начална работна заплата на работещите в болницата, която да отговаря на изискванията разписани в колективния трудов договор.

За да се гарантира ефективност и своевременност на медицинската помощ и да се отговори на потребностите на населението от Област Видин, като същевременно се изпълнят изискванията на Кодекса на труда би могло да се обсъди преструктуриране на определени дейности.

Усвояването на получените финансови средства, тяхното разпределение, осъществяването на обем и вид медицински услуги в лечебно заведение, с определена  структура и дейност, гарантиращи изпълнението на нормативните изисквания, са едни от основните задачи на мениджърския екип на лечебното заведение.

Сподели в: