Върни се горе

ОТНОСНО:  Проект на правилник за дейността  на Националния център по обществено здраве и анализи

27.

  

02.09.2011 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЕВА,

 

Съгласно Закона за здравето, националните центрове по проблемите на общественото здраве са структури на националната система за здравеопазване, в които медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите. Националните центрове по проблемите на обществено здраве са юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването, които се откриват, преобразуват и закриват с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. В чл. 22, ал. 2 от Закона за здравето е предвидено, че националните центрове по проблемите на общественото здраве се ръководят от директори, които заемат длъжността си въз основа на конкурс, обявен от министъра на здравеопазването. Устройството и дейността на отделните национални центрове по проблемите на общественото здраве се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Изискванията за заемане на длъжността „Директор” се обуславят от новите функции на Обединения национален център по обществено здраве и анализи и насоките, в които той ще се развива. Директорът на центъра заема длъжността въз основа на конкурс, проведен от министъра на здравеопазването по реда на Кодекса на труда. Трудовият договор се сключва с министъра на здравеопазването. В изготвения проект на правилник е предвидено, че директорът може да бъде лице, както казахте, с образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”, „Икономика” или „Здравен мениджмънт” и най-малко 3 г. професионален опит в областта на управлението на здравеопазването.

С предлагания текст се цели да се разшири кръгът на лицата, имащи право да заемат и да участват в конкурса за директор и създаване на условия за засилена конкурентност между кандидатите.

Не съществува правна пречка в обявения по Кодекса на труда конкурс да вземат участие и хабилитирани лица, които след доказване на управленските си умения и защита на своите виждания относно перспективното развитие на центъра, да бъдат назначени на длъжността „Директор” на центъра.

 

Сподели в: