Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на Министерство на здравеопазването в областта на трансплантациите  

 

02.09.2011 г.

27.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МАНОЛОВА, 01

УВАЖАЕМИ  Д-Р ЖЕЛЕВ, 01

 

  

Във връзка с Вашето питане, Ви предоставям следната информация:.2

Трансплантацията е чувствителна и деликатна тема, която предизвиква все по-голям обществен интерес. Нормативната уредба в областта на трансплантациите е богата, точно и ясно разписана и към настоящия момент е съобразена с регламентираните, приети от Европейския съюз актове.

 Министерство на здравеопазването работи за развитие на трансплантациите в страната в съответствие с изискванията на българското законодателство синхронизирано с Европейските директиви. Политиката, която Министерство на здравеопазването провежда е за популяризиране и развитие на трансплантациите в страната, чрез осъществяване на следните конкретни дейности:

1. Стимулиране на донорството, чрез периодично обучение на отговорните лица /координаторите/ от лечебните заведения. Очакваният ефект е увеличаване на случаите на кондициониране на потенциални донори.

2. Медийна активност, провеждана от Министерство на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация за популяризиране на донорството и изграждане на положителна обществена подкрепа.

3. Стимулиране извършването на трансплантациите в страната, чрез нормативни изменения и допълнения /изменение и допълнение на Наредба № 29/2007г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на  средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от МЗ/, които регламентират повишаване на финансовите средства за трансплантациите, както и финансиране на нови и допълнителни дейности. Въведените нормативни промени /в сила от 01.01.2012г./ гарантират адекватно финансиране и възстановяване на направените разходи.

4. Разширяване на обема трансплантации:

- Министерство на здравеопазването залага по-широка рамка, като в условия на лимитирани финансови средства предоставя възможности за достъп на повече нуждаещи се български граждани до лечение в чужбина;

- с Решение на Министерски съвет от 24.08.2011г. е премахнато ограничението финансирането за трансплантации в чужбина да е трикратния размер на стойността им в България;

- едновременно с горното е въведено нормативно регламентиране и осигуряване на условия, при които чуждестранни лекари специалисти, съвместно с български лекари да осъществяват трансплантации в лечебни заведения в страната, които до момента не са извършвани. Очакваният резултат е българските граждани, които кандидатстват за лечение /трансплантация/ в чужбина да получат необходимата медицинска услуга в страната.

5. Предстои синхронизиране на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и съответно подзаконовите нормативни документи с последната директива на ЕС за качество и безопасност на органите.

Министерство на здравеопазването е създало условия и осъществява дейности за развитие на донорството, като част от цялостната политика гарантираща качество на трансплантациите  и безопасност на реципиентите.

 

 

Сподели в: