Върни се горе

ОТНОСНО: Въпрос за финансовото състояние на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин към 31.07.2011 г.

 

16.09.2011 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,

Във  връзка  с  получен  в  Министерство на здравеопазването въпрос относно финансовото състояние на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин към 31.07.2011 г.,  Ви информирам за следното:

Съгласно представените от лечебното заведение данни, към 31.07.2011 г. МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин отчита негативен текущ финансов резултат - загуба в размер на -343 хил. лв. Общо приходите на дружеството към 31.07.2011г. са в размер на 5 269 хил. лв., като увеличението им спрямо 31.07.2010 г. е със 167 хил. лв. Общо разходите към 31.07.2011 г. са 5 612 хил. лв., като същите са увеличени с 600 хил. лв. спрямо 31.07.2010 г. Наблюдава се изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите на лечебното заведение, на което се дължи и отчетеният негативен текущ финансов резултат към 31.07.2011 г.

В сравнение с периода 01.01.2010 г. – 31.07.2010 г., за периода 01.01.2011г. - 31.07.2011 г. МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин отчита увеличение на материалните запаси /материали, консумативи и други/ с 67 хил. лв. (320 хил. лв. към 31.07.2011 г. срещу 253 хил. лв. към 31.07.2010 г.). Увеличение от 356 хил. лв. се наблюдава и при паричните средства – 491 хил. лв. към 31.07.2011 г. срещу 135 хил. лв. към 31.07.2010 г. Вземанията на дружеството от клиенти и доставчици са намалени от 1 362 хил. лв. към 31.07.2010 г. до 493 хил. лв. към 31.07.2011 г., което показва рязко повишаване събираемостта на същите.

Към 31.07.2011 г. МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин отчита увеличение на задълженията към доставчици с 68 хил. лв., от 1 334 хил. лв. към 31.07.2010 г. до 1 402 хил. лв. към 31.07.2011 г. Същевременно се наблюдава рязко снижение на Други задължения – от 1 070 хил. лв. към 31.07.2010 г. до 641 хил. лв. към 31.07.2011 г., което се дължи основно на намалението на задълженията към персонала с 204 хил. лв. към 31.07.2011 г. спрямо 31.07.2010 г., съответно намалени са и осигурителните задължения със 73 хил. лв. към 31.07.2011 г. спрямо 31.07.2010 г. Това води до намаление на общо задълженията на дружеството от 2 404 хил. лв. към 31.07.2010 г. до 2 046 хил. лв. към 31.07.2011г., т.е. намалението е с 358 хил. лв.

По данни от лечебното заведение, към 31.07.2011 г. просрочените задължения към доставчици са в размер на 138 хил. лв. (същите към 31.03.2011г. са в размер на 293 хил. лв.), като ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД стриктно спазва утвърдения погасителен план за разплащане с доставчици на натрупаните просрочени задължения, както и недопускане на нови такива.

           

Сподели в: