Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове

30.09.2011 г.


              УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

 

  Министерство на здравеопазването е конкретен бенефициент по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.3.02 „Национална кампания за ранна диагностика на онкологични  заболявания”. На 21 май 2009 г. Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане – Договарящ орган по ос 5 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG051PO001 – 5.3.02 – 0001- C0001 „СПРИ и се прегледай”.

Изпълнението на проекта стартира на 21 май 2009 г. с подписването на горецитирания договор. Обща стойност 19 558 281,73 лв.  Настоящия срок е  53 месеца и се предвижда проекта да приключи на 21 октомври 2013 г.

Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола. За постигането й, са заложени за изпълнение редица взаимосвързани дейности.

 

До момента по проекта са приключени следните дейности:

·         Анализ на опита на страните, въвели скрининг през втората половина на XX век;

·         Проучване за сегашното състояние на извършването на скринингови прегледи в България;

·         Създадени са критерии за контрол и оценка на скрининга, съгласно изискванията на ЕК и на Съвета на Европа;

·         Създадени са ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания по трите локализации;

·         Проведена е обществена поръчка и е избран изпълнител за извършване на одит на проекта;

·         Проведена е обществена поръчка, избран е изпълнител за оформяне, отпечатване и разпространяване на ръководствата за добра медицинска практика до 28-те РЗИ в страната, където ще се съхраняват до стартирането на същинските прегледи (договорът е приключен);

·         Две от подготвените тръжни документации (за създаване на Национален скринингов регистър и система за известяване, както и провеждане на информационни кампании по проекта) са изпратени за последващ предварителен контрол от Договарящ орган (АСП). Очаква се одобрението им. Последващото процедиране е свързано с обявяване на тръжните процедури, събиране на оферти от участници, оценяване, класиране, сключване на договор, проследяване изпълнението на договора.

 

В хода на проекта, се наложи  Министерство на здравеопазването да предприеме промяна на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, с която се дефинира термина скрининг, самият скринингов процес, отговорността за водене на скринингов регистър, атрибути на регистъра и неговото стартиране (изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г.). По този начин се регламентира създаването на регистъра, предвиден на етап разписване на проектното предложение (март-април 2009 г.).

Всички дейности се изпълняват, съгласно утвърдения график, включително тези, касаещи провеждането на процедури за избор на изпълнител.

Една от целите на подготвените, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, тръжни процедури е да бъдат максимално отворени към потенциалните участници и да се спазват правилата на пазарната конкуренция.

За коректното изпълнение на всички проекти на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., следят МТСП и АСП (съответно Управляващия Орган и Договарящия Орган по различните приоритетни оси).

Актуална информация за хода на изпълнение на всички проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването в рубрика „Текущи проекти”.

 

Сподели в: