Върни се горе

Относно: Спрени от държавата плащания за Център „Фонд за лечение на деца“

 

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

            УВАЖАЕМИ Г-Н ЧАКЪРОВ,

 

                                                          

във връзка с поставен въпрос от народния представител джевдет чакъров относно спрени от държавата плащания за Център «Фонда за лечение на деца», ви предоставям следната информация по поставените от Вас въпроси:

1. По отношение на първия въпрос за забавените плащания през м.октомври и м.ноември:

През 2015 г. за лечение на деца са одобрени 12 000 000 лв., или месечен лимит -1 000 000 лв. До м.септември одобрените от МЗ плащания към ЦФЛД за лечение на деца са били 8,5 млн. лв.

Съществуващата практика за одобрение на плащанията към този момент бе ежемесечно ЦФЛД да инициира платежни нареждания в размер, надвишаващ месечния лимит и одобряването на плащанията от МЗ да се извършва само въз основа на представен списък на децата, за които е взето решение от Обществения съвен на фонда финансово и организационно подпомагане за съответния период. При извършена проверка през м.октомври в ЦФЛД се установи, че за част от заседанията на Обществения съвет в ЦФЛД липсват протоколи за взетите на проведените заседания решения за подпомагане на деца, подписани от членовете на съвета. Тъй като решението на Обществения съвет е посочено като основание за исканите плащания, е изискано от директора на ЦЛФД да представи протоколите с решенията на обществения съвет, от които да е видно, че заявените плащания са съобразени с взетите от обществения съвет решения за финансово и организационно подпомагане на съответните деца. Документите са изискани през октомври, а едва на 17.11.2015 г., след напомнително писмо с изх. № 74-05-357/12.11.2015 г., тези протоколи като верифициращ разходен документ са предадени в мз, т.е. в деня на организираната от Обществения съвет прескомференция, на която бе заявено, че «държавата убива деца». На следващият ден след получаване на документите в МЗ са извършени всички плащания.

2. По отношение на втория Ви въпрос относно забавяне на лечение на деца в чужбина и с експериментални медикаменти за онкологични и редки заболявания:

За това дали забавянето на представяне в министерство на здравеопазването на изискуемите дикументи от страна на ЦФЛД е забавило лечението на деца в чужбина или българия, очаквам да получа отговор от директора на центъра, както и за причините, поради които тези документи не бяха предоставени своевременно. Във връзка с втората част на въпроса ви – за експерименталното лечение на деца, искам да отбележа, че то е изрично забранено да бъде финансирано с публични средства от ЦФЛД и може да бъде обект само на изключително стриктно провеждани клинични проучвания. В случай, че се установи, че ЦФЛД финансира експериментално лечение при деца, това би било нарушение на българското законодателство.

3. По отношение на третия въпрос за дълговете към клиниките и риска от отказ за лечение на деца, поради некоректно издължаване:

До 20 ноември от МЗ са извършени плащания на ЦФЛД за приблизително 11 700 000 лв. при 12 000 000 лв. бюджет за 2015 г. Същевременно прогнозата на фонда е, че до края на годината са необходими общо 12,5 млн. лв. Това означава половин милион лева повече от предвиденото, които МЗ ще осигури чрез вътрешни компенсирани промени в бюджета си чрез намаляване на разходите по други направления.

Само да подчертая, че за 2014 г. бюджетът на фонда е бил 6 млн. и 230 хил. лв. общо.

4. По отношение на четвъртия въпрос за проверките и нарушенията в ЦФЛД

Да, има извършена проверка на дейността на ЦФЛД. Доколкото някои от установените факти са обект на проверка от други компетентни органи, резултатите от проверката ще бъдат оповестени след получаване на становище от тяхна страна.

5. По отношение на петия въпрос за прецизиране на процедурата за предписване на формуляр S 2.

Да, министерство на здравеопазването подготвя нормативни промени, свързани с издаване на формуляр S2  за деца от съответните компетентни орган – НЗОК и МЗ, с оглед гарантиране на максимално скъсяване на сроковете за издаването на документите. това е свързано и с обстоятелството, че съгласно действащият правилник ЦФЛД не осъществява подпомагане в случаите, в които за пациента са приложими финансовите механизми за заплащане на съответните здравни дейности, услуги и стоки, осигурени чрез правилата за координация на системите за социална сигурност, т.е. с формуляр S2.

И в заключение, искам да заявя още веднъж категоричната позиция на министерство на здравеопазването по въпроса. Децата и тяхното здраве са безусловен приорит на това правителство. И ние го доказахме и с осигурените средства по Националната програма за детско и майчино здраве, и с допълнителни средства за ЦФЛД, и с увеличените средства за плащания на костно-мозъчни трансплантации за деца, и с отпадане на лимитите за финансиране на трансплантации в чужбина.

Само че, когато се разпределя такъв ресурс и то публичен – т.е. ресурс, дошъл от нашите данъци, ние внимаваме как се харчат парите. Искаме да контролираме как се харчат. И то не защото искаме да спестим пари, виждате, че сме ги удвоили, а за да може тези пари, които, ако правилно и ефективно се разходват, да бъдат предоставени на повече деца, което имат нужда от лечение. Това е причината да искаме контрол, както и причината да искаме пълна прозрачност, особено когато се касае до разпределение на средства за деца. И няма да променим тази своя позиция, дори при наличие на натиск и твърдения в публичното пространство, че „държавата убива деца“. 

Сподели в: