Върни се горе

Относно: мерки за борба с така наречения вирус "Зика", пренасян от комари.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с отправен от Вас актуален въпрос постъпил с вх. № 02-01-22/15.02.2016 г. в Министерство на здравеопазването относно предприетите мерки за борба с вируса „Зика“, пренасян от комари, Ви предоставям следния отговор:

Министерство на здравеопазването следи непрекъснато епидемичната ситуация, предизвикана от вируса Зика в Южна Америка, особено след бързото й разрастване в  последните месеци и обявената в началото на м. февруари т.г. от Световната здравна организация повишена степен на опасност на заболяването като такова от изключително значение за общественото здраве. Предприети са следните превантивни мерки за недопускане разпространение на заболяването на територията на страната:

- Съдействие за своевременно и качествено извършване на необходимите дезинсекционни мерки за недопускане на местно предаване на заболяването чрез комари, носещи вируса. За целта Министерство на здравеопазването изпрати писмо до Националното сдружение на общините в Р България с указание за навременно провеждане на обществените поръчки за организиране на дезинсекция на тяхната територия. Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и регионалните здравни инспекции (РЗИ) разполагат с необходимите специалисти, които да окажат експертна помощ при определяне на рисковите места за обработка, подбора на най-ефективните препарати, начините и сроковете за обработка на площите и контрол върху качеството и ефективността на осъществените мероприятия.

- Повишаване информираността на населението за начините за предпазване от заболяването. На интернет страницата на Министерство на здравеопазването се публикува информация за пътуващите до зони, в които се съобщава за местно предаване на Зика вирус и превантивните мерки срещу разпространението на вируса в нашата страна. Публикувани са предоставените от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията в Стокхолм: информация за гражданите на ЕС, пътуващи до засегнатите региони и временните насоки за медицинските специалисти/алгоритъм за управление на общественото здраве. С писмо от 03.02.2016 г. на директорите на регионалните здравни инспекции е разпоредено да: предприемат мерки за предоставяне на населението по места чрез информационните канали на инспекциите на регулярна своевременна, точна и балансирана информация за причинителя, клиничната картина, начините на предпазване от заболяването с цел избягване създаването на паника и страхове;  създадат организация за привеждане в готовност на лечебната мрежа за извънболнична и болнична помощ на територията на обслужваната област за посрещане на съмнителни случаи (лица с клинични симптоми и епидемиологична анамнеза за престой в засегнатите страни до три седмици след завръщането), консултация с инфекционист при необходимост и симптоматично лечение. Конкретни препоръки за начините на предпазване и оценка на риска са публикувани и на интернет страницата на НЦЗПБ.

На Министерство на външните работи своевременно бе предоставена актуална информация за епидемичната обстановка по отношение на вируса Зика в Южна Америка и  за предприетите действия от Министерство на здравеопазването за недопускане разпространението на вируса в България.

Министерство на здравеопазването на Република България отправи към Министерство на здравеопазването на мъния предложение за сформиране на експертна група от двете министерства, която да проучи възможностите за организиране на съвместни или координирани обработки на биотопите на комари по поречието на река Дунав.

Отчитайки динамиката на ситуацията и сериозността на проблема, Министерство на здравеопазването има готовност при необходимост да разпореди допълнителни мерки.

Сподели в: