Върни се горе

ОТНОСНО:Намеренията на Министерство на здравеопазването за развитието на болничната помощ на територията на област Шумен.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  Г-Н ИВАНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с постъпил по реда на чл. 92 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос с рег.№ 02-01-15/03.02.2016г., относно намеренията на Министерство на здравеопазването за закриване и сливане на лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Шумен, Ви информирам следното:

В Министерство на здравеопазването е постъпило писмо с рег.№ 20-27-7/29.01.2016г., което съдържа анализ на осигуреността на област Шумен с болнични легла, недостиг на медицински специалисти, като с оглед решаване на поставените проблеми са изложени няколко идеи за преструктуриране на наличните в областта лечебни заведения за болнична помощ.

Направено е предложение за създаване на болничен комплекс чрез  консорциум между трите лечебни заведения: „МБАЛ- Шумен“ АД, гр.Шумен,  МБАЛ „Д-р Д.Беров“ ЕООД, гр.Нови Пазар  и МБАЛ-Велики Преслав“ ЕООД, гр. Велики Преслав. Предвид целите, които са набелязани да се постигнат с това обединение, реализирането им може да бъде постигнато и със сключване на договори между  лечебните заведения по реда на чл.95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, като съгласно тази разпоредба те имат възможоност да се договарят помежду си за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.

Направено е и предложение за вливане на двете общински болници в  болницата със смесено държавно и общинско участие в капитала. За да бъдат преобразувани МБАЛ „Д-р Д.Беров“ ЕООД  и МБАЛ-Велики Преслав“ ЕООД  чрез вливане в „МБАЛ-Шумен“ АД, гр.Шумен е необходимо да бъдат извършени правни действия, съгласно реда за вливане на търговски дружества в трето, приемащо дружество, установен в раздел II, глава  XVI на Търговския закон. Процедурата може да бъде стартирана след изрични решения за вливане на общинските съвети на Община Нови пазар и Община Велики Преслав и изразено съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.28, ал.6 и ал.7 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

По отношение на предложението МБАЛ „Д-р Д.Беров“ ЕООД да преотстъпи дейността си с договор на „МБАЛ-Шумен“ АД , между двете лечебни заведения е сключен договор при спазване на разпоредбите на Търговския закон, за което е налице решение на Общински съвет - Нови пазар, като са  предприети действия за издаване на ново разрешение за лечебна дейност на „МБАЛ-Шумен“ АД.

Министерство на здравеопазването е подкрепило извършените до настоящия момент действия  при наличие на решения на съответните органи  на лечебните заведения - търговски дружества и при наличие на правни основания за това.

Сподели в: