Върни се горе

ОТНОСНО: Създаването на регистри на заболяванията в Република България

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

Едно от направленията, в които Министерство на здравеопазването е насочило усилията си е развитието на електронното здравеопазване в Република България посредством изпълнението на проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ по процедура BG05SFOP001-1.002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в рамките на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., с приоритет електронно здравеопазване.

Регистрите имат ключова роля в системата на здравеопазването. Работата по тях се извършва в рамките на проекта.  Решение на проблема в дългосрочен план ще се намери чрез реализирането на дейност „Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на Националната здравна информационна система“.

В обхвата на дейността се предвижда да бъдат разработени и внедрени, надградени или интегрирани минимум 23 национални електронни регистри.

Целта е да се реализира електронизация и стандартизация на регистрите в сектор „Здравеопазване“, което ще улесни управлението на процесите по вписване, промяна и заличаване на данни, тяхното съхранение, както и предоставянето им в реално време към други системи.  

Чрез изграждането на уеб-базирана информационна система за електронизация на регистри, като среда за самостоятелно създаване и управление на регистри, ще се позволява разработването и внедряването, надграждането и интегрирането на регистри в структуриран вид. Системата ще подържа стандартни процеси с възможност за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелствата и ще контролира процесите в информационната система, като в същото време ще осигури необходимото ниво на сигурност и идентификация.

На по-късен етап, посредством набор от инструменти, ще могат да се създават самостоятелно типови регистри. Така ще могат да се добавят допълнителни регистри без необходимост от софтуерни промени.

Не на последно място чрез интеграция на регистри, създаване на възможности за автоматичен контрол за валидност на данни и за изготвяне на специфични широкообхватни справки за нуждите на контролните органи  ще се постигнат по-добри резултати в подобряването и на контролната дейност.

Сподели в: