Върни се горе

Относно: Проблеми в детските кардиологични отделения на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, гр. София.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР КЛИСАРОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИМЧЕВ,

 

Във връзка с постъпил по реда на чл. 96 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос с
рег.  № 02-01-21/09.02.2018 г., Ви уведомявам следното:

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД има издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-47/18.01.2013 г. В структурата си лечебното заведение има разкрити 4 клиники и 9 отделения, като към Клиниката по педиатрия са разкрити: отделение по педиатрия, отделение по детска кардиология и отделение по интензивно лечение на деца. В лечебното заведение се осъществява и дейност по детска кардиохирургия.

 По данни на лечебното заведение към 31.12.2017г. общият размер на натрупаните задължения е 7 705 хил. лв., като същите намаляват с 383 хил. лв. (4,7 %) спрямо края на предходната година.  В структурно отношение преобладават краткосрочните задължения към доставчици на медикаменти и медицински консумативи – 3 174 хил. лв. (41,2 %), а задълженията към персонал и осигурителни предприятия са в размер на 2 165 хил. лв. или
28,1 % от общите задължения към 31.12.2017 г. Трайна тенденция в лечебното заведение е да няма просрочени задължения към 31.12.2017 г.

Министерство на здравеопазването е подкрепило МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД  чрез предоставяне на целеви средства за капиталови разходи, за периода
2013 г. – 2017 г. на обща стойност 1 698 480 лв. Това доказва, че държавата инвестира в развитието на тези специфични и изключителни звена за лечение на децата със сърдечни проблеми.

 

Таблица 1

Обект

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

1

Основен  ремонт на детска кардиологична клиника

636 000   

 

 

 

 

2

 Преустройство на тавански етаж и прилагане на мерки за енергийна ефективност на блокове В, Г и Д

 

300 000   

 

 

 

3

Закупуване и доставка на апарат за екстракорпорално кръвообръщение за нуждите на отделение по хирургия на вродени сърдечни малформации

 

125 000   

125 000   

 

 

4

Доставка на медицинска апаратура за Отделение по педиатрия към клиника по педиатрия

 

110 000   

 90 750   

 

 

5

Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане за Отделението по детска кардиология на Клиниката по педиатрия

 

 

134 940   

 

 

6

Закупуване на медицинска апаратура - пациентни монитори и комплект назален

 

 

  19 250   

 

 

7

Доставка на медицинско и немедицинско оборудване за обзавеждане и въвеждане в експлоатация на детски приемно-диагностичен център към Клиника по педиатрия

 

 

 

 148 540   

 

 

До момента в министерството не е постъпвало искане от лечебното заведение за предоставяне на капиталов трансфер за закупуване на ехокардиограф за отделението по детска кардиология.

Считаме, че клиниката по детска кардиохирургия е уникална за нашата страна и Министерството подкрепя нейното развитие. Проблемите в лечебното заведение обаче са свързани с начина на неговото управление и с преразпределението на ресурсите. Налице е неефективно използване на наличния потенциал от човешкия ресурс и леглови фонд между отделните клиники. Клиниките по кардиохирургия и съдова хирургия за възрастни в кардиологичната болница имат използваемост на леглата около 30-40 %. В детската кардиология използваемостта е над 63 %, което показва, че това звено е добре работещо и трябва да бъде подкрепено. Министерството ще предложи план за оздравяване на лечебното заведение, който ще обсъди с неговото ръководство.

Относно недостига на медицински сестри следва да се отбележи, че лечебното заведение има необходимия потенциал като университетска база да инвестира в развитието на млади специалисти по здравни грижи, които да бъдат обучени и да продължат професионалния си път в болницата. Разговори в тази посока са водени с Националната асоциация на специалистите по здравни грижи, които дадоха своята подкрепа за участие в подбора на млади специалисти, които да бъдат обучени и да имат потенциал за развитие в лечебното заведение.

Сподели в: